Undervisningsmateriale til dialog om identitet, seksualitet og grænsesætning på internettet

Formålet med undervisningsmaterialet er, at voksne, der omgås unge, fx i skoler eller på anbringelsessteder, kan støtte og guide samt indgå i dialog med de unge om identitet, seksualitet og grænsesætning for at forebygge, at de udsættes for overgreb på internettet.

Malene Lund, Stinne Grydehøj & Signe Skovgaard Schmidt | Socialstyrelsen

For mange unge mennesker er internettet en frizone – et sted, hvor man kan udtrykke sig, lede efter information om sex, afprøve seksuelle fantasier og eksperimentere med lyst og grænser på måder, som nogle gange kan være vanskelige i den virkelige verden.

Men med de mange muligheder på de sociale medier følger også risici, herunder risikoen for seksuelle overgreb.

Det er derfor vigtigt, at de voksne, der er omkring de unge, fx i skoler eller på anbringelsessteder, kan støtte og guide samt indgå i dialog med de unge om identitet, seksualitet og grænsesætning på internettet.

I denne artikel præsenteres fire forskellige materialer, som henvender sig til fagpersoner:

 1. Ses offline? Et metodehæfte om ungdom, sex og internet, (Redd Barna, 2014). Undervisningsmaterialet henvender sig til fagfolk, der arbejder med unge mennesker. Temaet for metodehæftet er seksuel sårbarhed og eksponering på internettet. Materialet skal bruges til at få unge til at reflektere over egne værdier og holdninger, så de kan tage et større ansvar for handlinger, som angår dem selv, venner og omverdenen.
 2. Sårbar og søgende. Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet, (Red Barnet, 2014). Undervisningsmaterialet henvender sig til fagpersoner, der arbejder med anbragte børn og unge. Det giver viden og inspiration til at skabe dialog med unge om seksualitet og grænser på nettet.
 3. i-SAFE Evaluation, (Chibnall, 2006). Programmet er udviklet i USA af Fonden i-SAFE America, hvis formål er at hjælpe børn til at få en forståelse af, hvad de skal være opmærksomme på i forbindelse med internetsikkerhed. i-SAFE undervisningsprogrammet er udbredt til 50 stater i USA.
  Se mere om i-SAFE på i-SAFEs hjemmeside.
 4. Børns rettigheder, (Red Barnet, 2014). Undervisningsmaterialet henvender sig til til fagfolk, der arbejder med børn og unge. Temaet er børns rettigheder. Børn og unge skal lære om deres rettigheder og blive bedre i stand til at sætte grænser, sige fra og søge hjælp. Undervisningsmaterialet er en del af Overgrebspakken, som blev vedtaget i satspuljeaftalen for 2013.
Senest opdateret 14-08-2019

Undervisningsmaterialet, Ses offline?, retter sig primært mod de ældste klasser i folkeskoler og elever på ungdomsuddannelser. Fagpersoner kan bruge materialerne til at gå i dialog med de unge om identitet, seksualitet og grænsesætning både online og offline (Redd Barna, 2014a). ”Ses offline?” er udviklet til lærere, pædagoger og andre fagpersoner knyttet til folkeskolen og ungdomsuddannelser.

Undervisningsmaterialet, Sårbar og søgende, retter sig primært mod unge anbragt uden for hjemmet. Fagpersoner på opholdssteder og plejefamilier kan bruge materialet til at gå i dialog med de anbragte børn og unge om seksualitet og grænser på nettet (Red Barnet, 2014b).

Programmet i-SAFE indeholder et undervisningsmateriale, som henvender sig til forskellige alderstrin. Oprindeligt blev i-SAFE udviklet til elever i 4.-8. klasse, men er siden udvidet, så der nu også er et undervisningsmateriale til aldersgruppen børnehave til 4. klasse og et, der henvender sig til elever i ungdomsuddannelserne (high school). Når i-SAFE beskrives her, fokuseres der på aldersgruppen 4.-8.klasse (Chibnall et al., 2006).

Læs mere om i-SAFE og det webbaserede undervisningsmateriale på i-SAFEs hjemmeside

Undervisningsmaterialet om børns rettigheder henvender sig til alle tre grundtrin i skolen (indskoling, mellemtrin og udskoling). Materialet består af elevhæfter, lærervejledninger og web-materiale og kan bestilles gratis på Red Barnets hjemmeside (Red Barnet, 2014c).

Kilder

Redd Barna (2014a). Ses offline? Et metodehefte om ungdom, sex og internet.

Red Barnet (2014b). Sårbar og søgende. Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet. .  

Chibnall, Susan et al. (2006). I-Safe Evaluation, Final Report, Final Report.  

Red Barnet (2014a). 0.-3. klasse: Alle børn - om børns rettigheder, 4.-6. klasse: Børns rettigheder...beskytter dig mod mere, end du tror, 7.-9. klasse: Børn har ret …til at kende deres rettigheder.

Ses offline? og Sårbar og søgende er materialer, der henvender sig til fagpersoner, der i sit arbejde skal skabe dialog med unge og sætte fokus på grænsesætning og seksualitet på nettet. Materialet indeholder cases, øvelser og spørgsmål til brug for drøftelse om fx de unges holdninger og værdier i forhold til temaerne grænsesætning på nettet, salg af seksuelle ydelser m.v.

Ses offline? Undervisningsmateriale om web og seksuel sårbarhed

Ses offline? består af tre dele med forskellige temaer, der omhandler seksuel sårbarhed og eksponering på internettet. Materialet indeholder cases med opgaver og spørgsmål. Deltagerne skal diskutere, vurdere og argumentere for deres værdier og holdninger til problemstillingen for på den måde at blive bedre til at tage ansvar for handlinger, der angår både dem selv, venner og omverdenen.

 • Del 1: ”Se mig” – om hvordan man præsenterer sig på nettet
  Øvelserne har til hensigt at skabe en kritisk stillingtagen hos deltagerne til, hvilken type billedmateriale og information man sender og lægger på nettet af sig selv. Diskussionsøvelser, cases og baggrundsinformation lægger op til forskellige emner.  
 • Del 2: ”Det er vanskeligt at sige, at jeg ikke vil” – om at sætte grænser
  Hensigten med del 2 er at skabe refleksion omkring, hvad der gør det svært at sætte grænser på nettet, hvordan man sætter en grænse, og hvordan man bliver klar over andre menneskers grænser. Hvad er lovligt? Og hvad hvis nogle krænker mine eller mine venners grænser?
 • Del 3: ”Det er vel ok at få noget tilbage” – om bytte og salg af sex
  Hovedformålet med del 3 er at øge bevidstheden om, hvad bytte og salg af sex kan indebære, og hvad konsekvenserne kan være – både for at forebygge, at de unge sælger sex, og for at ændre holdning til bytte og salg af sex (Redd Barna, 2014a).

Sårbar og søgende – et værktøj til dialog om seksualitet og grænser

Materialet Sårbar og søgende giver fagpersoner viden og inspiration til at skabe dialog med unge om seksualitet og grænser på nettet. Første del af hæftet giver viden om unges sociale liv på nettet og fakta om seksuelle overgreb online. Anden del af hæftet indeholder en række værktøjer og cases, som kan bruges forebyggende. Sidst i hæftet er der gode råd, hvis man har mistanke om, at en ung oplever grænseoverskridende ting på nettet.

Materialet indeholder en forberedende øvelse for fagpersoner med en række spørgsmål, som de kan forholde sig til på egen hånd eller drøfte med en kollega, inden dialogøvelserne påbegyndes. Derudover er der nogle punkter, som fagpersonerne skal være opmærksomme på før og under samtalen med den/de unge. Dialogøvelserne består af cases og spørgsmål, ialt otte øvelser:

 1. Netværkskortet.
 2. Dialog om selveksponering.
 3. Dialog om privatliv.
 4. Dialog om sex og grænser på nettet.
 5. Dialog om porno.
 6. Gode og dårlige relationer på nettet.
 7. Troværdighed og kildekritik.
 8. Salg af seksuelle ydelser (Red Barnet, 2014b).

i-SAFE – et undervisningsprogram om internetsikkerhed

Undervisningsprogrammet i-SAFE henvender sig til skoleelver i 4.-8. klasse og indeholder fem forskellige undervisningsemner, der alle knytter an til det overordnede emne om internetsikkerhed:

 1. At leve som en Netborger.
 2. Personlig sikkerhed.
 3. Teknologi og computervirus.
 4. Plagiat og tyveri af intellektuel ejendom.
 5. Retshåndhævelse og internet sikkerhed.

I forbindelse med emnet, Personlig sikkerhed, bliver eleverne undervist i, hvad man skal være opmærksom på, når man kommunikerer på nettet med personer, man ikke kender, samt hvordan man skal forholde sig til evt. krænkelser fra personer, som man møder på nettet.

Der er lagt op til forskellige former for dialog og interaktion, hvor eleverne bliver udfordret til at tænke kritisk og løse problemstillinger, der knytter an til brugen af internettet – alt sammen med baggrund i oplæg fra læreren (Chibnall et al., 2006).

Børns rettigheder – undervisningsmateriale til folkeskolen

Red Barnets undervisningsmateriale om børns rettigheder henvender sig til børn i 0.-9. klasse med tre forskellige udgivelser:

0.-3. klasse: ”Alle børn…om børns rettigheder”

Undervisningshæftet til de yngste introducerer eleverne for deres rettigheder via emner som grænser, forskellighed, familie, retten til at sige sin mening og retten til at have det godt. Ved hjælp af billeder, opgaver og spørgsmål får eleverne rig mulighed for refleksion, fordybelse og dialog.

 4.-6. klasse: ”Børns rettigheder...beskytter dig mod mere, end du tror”

Undervisningshæftet giver eleverne en bred og grundig viden om deres rettigheder og muligheder for at søge hjælp både til sig selv og andre. Materialet beskæftiger sig med emner som skilsmisse, vold og overgreb, privatliv, tavshed og tabu samt retten til at ytre sig og til at være den, man er.

7.-9. klasse: ”Børn har ret …til at kende deres rettigheder”

Undervisningshæftet klæder børn og unge på til at forstå, hvordan børns rettigheder kan bruges i deres egen hverdag – ikke kun når det handler om vold, men også i forbindelse med deres færden på nettet, når de arbejder, eller hvis deres forældre bliver skilt. I hæftet møder man en række børn og unge, hvis rettigheder er blevet krænket, og der er gode råd til, hvor børn og unge kan søge hjælp.

Alle materialerne er gratis og er suppleret af et onlinetema med blandt andet videoer, quizzer, billedserier, undervisningsvejledning og elevaktiviteter (Red Barnet, 2014c).

Kilder:

Redd Barna (2014a): Ses offline? Et metodehefte om ungdom, sex og internet

Red Barnet (2014b): Sårbar og søgende. Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet  

Chibnall, Susan et al. (2006): i-Safe Evaluation, Final Report.  

i-SAFE's hjemmeside 

Red barnet (2014c): Børns rettigheder

Ses offline?

Ungdomsstyrelsen i Sverige har evalueret den svenske udgave af ”Ses offline” (Ungdomsstyrelsen, 2014).

Evalueringen er udarbejdet på baggrund af spørgeskemaer, som 100 fagpersoner (fx skolelærere og pædagoger) har besvaret, samt telefoninterview med fem fagpersoner, som har anvendt materialet (Ungdomsstyrelsen, 2014).

Evalueringen viser, at det kan være svært at finde tid nok til at implementere og gennemføre alle dele af materialet. Arbejdsbyrden påhviler ofte enkeltpersoner. Der hvor informanterne mener, det har fungeret bedst, er, når de føler en stærk støtte fra ledelse og kolleger, og hvor der er en langsigtet planlægning af, hvordan materialet skal bruges og udvikle sig på arbejdspladsen.

I evalueringen sættes der også fokus på, hvordan det er at møde grupper med stor forskellighed i viden og erfaring omkring unge, sex og internet. For nogle har det fungeret godt at arbejde efter materialet. For andre har det været nødvendigt at tilpasse konceptet for at kunne møde alle på en god måde. Evalueringen viser også, at det er vigtigt at evaluere og følge op på diskussionerne.

i-SAFE

Undervisningsmaterialet i-SAFE er udbredt til 50 stater i USA gennem brug af i-SAFE-repræsentanter. Disse repræsentanter er uddannet på endagsseminarer, hvor de bliver introduceret til programmet, så de kan videreformidle information om programmet til lærere og skoleledere. i-SAFE America udgiver et nyhedsbrev, som er tilgængeligt på hjemmesiden, og hvor lærere kan holde sig opdateret I forhold til internetsikkerhed (Chibbnall et al., 2006).

Download materialer

Undervisningsmaterialet, Ses offline? Et metodehefte om ungdom, sex og internet, kan bestilles og/eller downloades fra Redd Barnas hjemmeside.

Materialet, Sårbar og søgende. Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet, kan downloades på Red Barnets hjemmeside.

Find materialet Sårbar og søgende. Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på Red Barnets hjemmeside

Undervisningsmaterialet til i-SAFE præsenteres her.

Det kræver køb af abonnement at få adgang til materialet. Abonnement til materialet findes her.  

Materialet om børns rettigheder kan bestilles på Red Barnets hjemmeside. 

Kilder

Ungdomsstyrelsen (2014). Ses offline? Ett motodmaterial om unga, sex och internet. Sverige

Chibnall, Susan et al. (2006). i-Safe Evaluation, Final Report.  

Ses offline?

Ungdomsstyrelsen i Sverige fik i 2008 til opgave at gennemføre et studie om unges erfaringer med seksuel eksponering på nettet. I dette studie indgik den svenske udgave af Ses offline? (Ungdomsstyrelsen, 2014).

Evalueringen er udarbejdet på baggrund af spørgeskemaer, som 100 forskellige fagpersoner (fx skolelærere og pædagoger) har besvaret samt telefoninterview med fem fagpersoner, som alle har anvendt materialet, Ses offline?.

Spørgeskemaundersøgelsen og de fem interview viser, at Ses offline? er et egnet materiale til en bred vifte af aktiviteter og målgrupper. Materialet beskrives som ”et færdigt koncept til at planlægge omkring”, og det roses for at give en række idéer til, hvordan materialet kan tilpasses efter behov og forkundskaber.

Konklusionen af evalueringen, Det de berättade om internet var ju faktiskt bra. En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?, (Ungdomsstyrelsen, 2012) er, at det er et nyttigt og godt praksismateriale, men at Ungdomsstyrelsen kan udvikle flere støttefunktioner omkring materialet ved at:

 • gøre det synligt, hvordan de forskellige aktiviteter arbejder med interaktion og forankring i spørgsmål vedrørende unge, køn og internettet.
 • visualisere forskellige konkrete eksempler på, hvordan forskellige aktører har gennemført Ses offline? i deres aktiviteter.
 • fremhæve, hvordan man kan arbejde med en tværfaglig tilgang og inddrage en bredere vifte af discipliner og perspektiver, end blot køn og forholdet uddannelse.
 • udarbejde et spørgeskema som støtte til underviseren til lettere at finde ud af deltagernes behov før hver læringssituation, men også til at lave opfølgning på gruppediskussionerne.
 • henvise til materialet, Men fräga mig bara!, (Ungdomsstyrelsen, 2009), som supplement til Ses offline?.

Evaluering af i-SAFE

I 2006 udkom en evaluering baseret på et studie af i-SAFE,som følger den samme gruppe unge over tid. Evalueringen af i-SAFE-programmet blev gennemført på 18 skoler (12, der havde benyttet i-SAFE undervisningsprogrammet, og 6 kontrolskoler). Evalueringens fokus var at belyse, om eleverne bevarer den viden, de har modtaget under i-SAFE-lektioner, og om eleverne gør brug af den viden.

Evalueringen viste, at de børn, der deltog i i-SAFE-undervisningsprogrammet havde en bedre viden om internetsikkerhed, end kontrolgruppen af elever, som ikke havde deltaget i undervisningsprogrammet. De deltagende elever havde også en større viden om, hvordan man skulle undgå de risici, der er forbundet med brugen af internettet. Fx havde de viden om, hvordan man kan identificere en potentiel krænker på nettet, og om hvor vigtigt det er ikke at videregive personlige informationer. Evalueringen viste dog også, at ændringerne i deltagernes kendskab til internetsikkerhed ikke medførte en ændret adfærd (Chibnall et al., 2006).

Kilder

Ungdomsstyrelsen (2012). ”Det de berättade om internet var ju faktiskt bra!” En utvärdering av metodematerialet Ses offline?

Ungdomsstyrelsen (2009). Men fråga mig bara! – om seksuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn og unga.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor's hjemmeside, Sverige 

Ungdomsstyrelsen (2014). Ses offline? Ett motodmaterial om unga, sex och internet, Sverige

Chibnall, Susan et al. (2006). I-Safe Evaluation, Final Report

Der er af den systematiske søgning foretaget i foråret 2015 ikke fundet studier om økonomi for undervisningsmaterialet.