Definition

Seksuelt overgreb kan defineres som et overgreb, hvor en person udsættes for en seksuel krænkelse. Det er et seksuelt overgreb, når et barn eller ung inddrages i en seksuel aktivitet, som barnet/den unge ikke kan forstå rækkevidden af og ikke udviklingsmæssigt er parat til og derfor heller ikke kan give tilladelse til. Det er en aktivitet, der overskrider samfundets retslige og sociale normer.

Af Stinne Grydehøj & Anne Marie Bach Svendsen | Socialstyrelsen

Begrebet overgreb dækker bredt og er delvist overlappende med begrebet magtmisbrug, idet der er tale om en uretmæssig brug af en ikke-ligeværdig relation. Den ene persons stærkere position kan fx bero på alder, fysik, organisatoriske forhold og tradition (Socialebegreber.dk, 2015).

Et seksuelt overgreb kan blive begået af en voksen eller et andet barn/ung. Krænkeren udnytter barnets eller den unges tillid til at tilfredsstille egne behov med krænkelse af barnets eller den unges integritet som følge. Den seksuelle lavalder er 15 år, men der er ingen aldersgrænse for, hvornår man kan blive udsat for et seksuelt overgreb.

Dette tema omhandler børn og unge under 18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb samt børn og unge, der er i risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb. Temaet omhandler også børn og unge, der udviser en seksuelt grænseoverskridende adfærd over for andre børn og unge.

Socialstyrelsens Videnscenter for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn (SISO) anvender en bred definition af seksuelle overgreb mod børn og unge begået af en voksen (her gengivet i punktform):

  • Den voksne udnytter et barns tillid.
  • Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet.
  • Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til.
  • Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser.
  • Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning (de strafferetslige definitioner) og den almindelige moral (Inspireret af Kempe & Kempe, 1978). 

WHO definerer et seksuelt overgreb således:

”Seksuelle overgreb på børn er inddragelsen af et barn i seksuelle aktiviteter, som barnet ikke forstår, ikke er i stand til at give informeret samtykke til, eller som barnet udviklingsmæssigt ikke er parat til og ikke kan give samtykke til, eller som strider imod love eller sociale tabuer i samfundet. Seksuelle overgreb på børn er en aktivitet mellem et barn og en voksen eller et andet barn, der i kraft af alder eller udviklingstrin er i en position med ansvar, tillid eller magt, og hvor aktiviteten har som formål at tilfredsstille personens egne behov.” (WHO, 1999; Zeuthen 2012).

Strafferetslige bestemmelser

Nogle former for seksuelle overgreb er omfattet af Straffelovens bestemmelser. I straffeloven (STL) skelnes der mellem følgende forskellige former for strafbare handlinger:

  • Samleje eller andet seksuelt forhold end samleje med slægtning i nedstigende linje. Adoptionsforhold sidestilles med biologisk slægtskab. Samleje eller andet seksuelt forhold end samleje mellem søskende (§ 210).
  • Voldtægt (§ 216).
  • Samleje eller andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 15 år – dog 18 år, hvis barnet eller den unge er betroet til undervisning/opdragelse (§§ 219, 222, 223 og 225).
  • Køb af seksuelle ydelser fra personer under 18 år (§§ 224 og 225).
  • Blufærdighedskrænkelser (Blotteri, beføling, beluring, verbal uterlighed) samt optagelse, besiddelse og udbredelse af fotos/film osv. af personer under 18 år (§§ 226, 232, 234 og 235).

Kilder

Kempe, Henry C. & Kempe, Ruth S. (1978). Child Abuse – The Developing Child (kan lånes gennem bibliotek.dk). Library of Congress Cataloging in Publication Data

Socialebegreber.dk (2015). Socialstyrelsens Begrebssekretariat

Straffelovens kapitel 24 om forbrydelser mod kønssædeligheden

Zeuthen, Katrine (2012). Seksuelle overgreb mod børn. Sexologi. Månedsskrift for almen praksis juni/juli 2012

WHO (1999): Child Sexual Abuse – World Health Organization