Seksuelle overgreb

Børn og unge, der udsættes for seksuelle overgreb, kan opleve alvorlige psykologiske og sociale skadevirkninger, der ofte følger børnene i deres voksenliv. Både drenge og piger i alle aldersgrupper og på tværs af kulturer og socialklasser kan blive udsat for seksuelle overgreb. Overgrebene kan ske overalt, hvor børn og unge færdes. Det kan ske i børnenes hjemlige miljø eller netværk, i institutioner, foreninger, via internettet og andre it-baserede teknologier – alle sammen steder, hvor børn og unge opbygger relationer og tillid til deres omgivelser. En tillid, der netop gør overgrebene mulige.

I de senere år har der i Danmark været et øget fokus på indsatser mod seksuelle overgreb. Dette har resulteret i en række undersøgelser og forskning, der bidrager til ny viden på området. Læs mere herom i temaet ”Seksuelle overgreb”. 

Indsatser

De Danske Børnehuse

I 2013 åbnede fem børnehuse i Danmark. Børnehusmodellen er blevet benyttet i USA siden 1985 og er udbredt til Norge, Sverige og Island. Evalueringer fra Sverige og Norge viser, at børnehuse fører til et øget samarbejde mellem myndigheder i sager om overgreb mod børn og unge og en forbedret sagsbehandling.

Kommunale beredskaber i forhold til overgreb mod børn og unge

Vold og seksuelle overgreb kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge. Voksne og fagpersoner har derfor ansvar for at beskytte børn og unge og bidrage til, at der så tidligt som muligt bliver reageret på mistanke eller viden om, at børn eller unge er udsat for vold og/eller seksuelle overgreb.

Samtaler med børn og unge i myndighedssagsbehandling

Det er vigtigt, at myndighedsrådgivere, som foretager samtaler med børn om vanskelige emner i svære situationer, har de fornødne faglige kompetencer, så samtalen resulterer i, at barnets perspektiv kommer i fokus i alle børnefamiliesager.

SPILLERUM: Undervisningsmateriale til forebyggelse af overgreb på børn og unge

SPILLERUM er et undervisningsmateriale, som har til formål at støtte børn og unge i at skelne mellem forskellige følelser. Materialet skal udvikle børnenes og de unges empati og lære dem at genkende egne og andres grænser i forskellige situationer – at give udtryk for disse grænser og respektere andres. Den strukturerede pædagogiske dialog, som SPILLERUM lægger op til skal ruste børn og unge til at skelne mellem omsorg og overgreb og til at udtrykke sig i relation til andre. SPILLERUM er baseret på genkendelige billeder fra hverdagen og sætter fokus på lyst, aktivitet, frivillighed, fantasi og omsorg.

Undervisningsmateriale til dialog om identitet, seksualitet og grænsesætning på internettet

Formålet med undervisningsmaterialet er, at voksne, der omgås unge, fx i skoler eller på anbringelsessteder, kan støtte og guide samt indgå i dialog med de unge om identitet, seksualitet og grænsesætning for at forebygge, at de udsættes for overgreb på internettet.

Baggrundsviden

Definition

Seksuelt overgreb kan defineres som et overgreb, hvor en person udsættes for en seksuel krænkelse. Det er et seksuelt overgreb, når et barn eller ung inddrages i en seksuel aktivitet, som barnet/den unge ikke kan forstå rækkevidden af og ikke udviklingsmæssigt er parat til og derfor heller ikke kan give tilladelse til. Det er en aktivitet, der overskrider samfundets retslige og sociale normer.

Målgruppe

Drenge og piger i alle aldersgrupper og på tværs af kultur og socialklasse kan blive udsat for seksuelle overgreb. Overgrebene kan ske alle de steder, hvor børn og unge færdes. Piger har generelt større risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb end drenge.

Omfang

Det er ikke muligt at opgøre det reelle antal af børn og unge i Danmark, der er udsat for seksuelle overgreb, da mange overgreb slet ikke kommer til myndighedernes kendskab. Den bedste kilde til at anslå omfanget af overgreb er repræsentative undersøgelser, hvor børn og unge retrospektivt rapporterer, om de har været udsat for overgreb i deres opvækst. Blandt et repræsentativt udsnit af unge i 8. klasse rapporterede 12 pct. om blottelser, 12 pct. om berøringer på en seksuel måde og 6 pct. om samleje.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Trivselsproblemer, adfærdsproblemer, familiære faktorer og forældres manglende tilstedeværelse er nogle af de faktorer, der har en sammenhæng med risikoen for, at børn og unge udsættes for seksuelle overgreb. Der er begrænset viden om, hvilke risikofaktorer der særligt gælder for børn under 15 år.

At tale med børn om overgreb

I arbejdet med at opspore børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb er det vigtigt, at de voksne professionelle, som arbejder med børnene, har den fornødne viden og konkrete redskaber, når de skal invitere og motivere børn og unge til samtale.

Børns seksuelle udvikling

Det er vigtigt, at fagpersoner, der arbejder med børn, har viden om børns naturlige seksuelle udvikling, så de i deres arbejde kan understøtte børns sunde seksuelle udvikling og være opmærksom på at forebygge og opspore overgreb mod børn.

Forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb på børn og unge med handicap

Børn og unge med handicap er en særlig sårbar risikogruppe, når man arbejder med forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb.

Principafgørelser

Læs principafgørelser fra Ankestyrelsen, som er relevante for temaet Seksuelle overgreb.

Sagsbehandlingsprocessen i sager om overgreb

Sagsbehandlingsprocessen i sager om overgreb adskiller sig fra andre sagsbehandlingsprocesser ved, at der er specifikke lovkrav og ofte flere aktører fra forskellige sektorer involveret.

Kortlægning af lovende praksisser på området for overgreb mod børn og unge

VIVE har i 2017 kortlagt og indkredset lovende praksis på området for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i alderen 0-17 år. Kortlægningen viser en alsidighed i anvendt praksis i forhold til formål, fokus og målgruppe og peger på i alt 14 lovende praksisser.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Seksuelle overgreb.