Omfang

Estimeringer peger på, at ca. 50.- 55.000 unge i alderen 15-24 år har problemer med rusmidler.

Lene Sook Emmeche | Socialstyrelsen.dk

Der findes ingen danske undersøgelser, som præcist viser, hvor mange unge i Danmark der har rusmiddelproblematikker, men der er udarbejdet forskellige estimater. Center for Rusmiddelforskning har, med udgangspunkt i det samlede antal unge i alderen 15-25 år (ca. 796.000 unge), estimeret, at der samlet set er ca. 50.-55.000 unge i alderen 15-24 år, der har problemer med rusmidler. Disse unge kan opdeles i to grupper. Den ene gruppe har en omfattende brug af rusmidler i form af daglig eller næsten daglig brug og den anden gruppe har et lidt mindre brug end første gruppe, men stadig i et omfang, hvor de unge giver udtryk for at brugen af rusmidler går ud over deres hverdag. Det er estimeret, at den første gruppe af unge med den mest omfattende brug af rusmidler omfatter:  

  • 16.-17.000 unge i alderen 15-25 år med en daglig eller næsten daglig brug af hash (20 dage om måneden eller mere). Dette svarer til ca. 2 pct. af de 15 – 25 årige.
  • 19.-20.000 unge med en daglig eller næsten daglig brug af hash og/eller brug af amfetamin, kokain eller andre illegale stoffer mindst 4 gange om måneden (Pedersen et al., 2015).

Det er estimeret, at den anden gruppe af unge med et mindre omfattende brug, men stadig problematiske brug af rusmidler omfatter: 

  • 25.-30.000 unge i alderen 15-24 år, der bruger hash eller andre illegale rusmidler mindst otte dage om måneden og/eller oplever, at brugen går ud over deres hverdag.
  • 32.000 unge i alderen 15-24 år, der har en brug af alkohol på henholdsvis 35 (unge mænd) og 28 genstande om ugen (unge kvinder) og/eller oplever, at brugen går ud over deres hverdag (Pedersen & Frederiksen, 2012).

Hvor mange unge søger hjælp?

Det er langt fra alle unge med en bekymrende brug af rusmidler, der kommer i misbrugsbehandling. I 2011 påbegyndte omkring 200 unge på 17 år og 2.200 unge i alderen 18–24 år stofmisbrugsbehandling (Stofmisbrugsdatabasen). Samlet set var ca. 3.950 unge i alderen 18-24 år i stofmisbrugsbehandling i 2011. 80 pct. af de unge i behandling i 2011 angav hash som hovedstof (Sundhedsstyrelsen, 2014). Blandt unge under 18 år i misbrugsbehandling udgør drengene knap 2/3 og pigerne ca. 1/3, hvilket svarer til fordelingen blandt voksne over 18 år.

I 2013 var 5.264 unge under 25 år i behandling, heraf knap 15 pct. under 18 år. Ungepopulationen er karakteriseret ved, at en højere andel har hash som hovedstof, sammenlignet med alle indskrevne i behandling (Sundhedsstyrelsen, 2015)

En undersøgelse fra Center For Rusmiddelforskning (Pedersen & Frederiksen, 2012) viser, at en stor del unge afholder sig fra at søge hjælp samt at unge oftere overvejer at søge hjælp for stofmisbrug end for alkoholmisbrug. Blandt de unge i undersøgelsen, som har et bekymrende brug eller misbrug af rusmidler, er det omkring 1/4, der har overvejet behandling og knap 1/8 der har modtaget behandling. Derudover indikerer undersøgelsen, at:

  • unge fra brudte familier oftere overvejer at søge hjælp til deres rusmiddelproblematikker end unge i kernefamilier
  • unge på erhvervsfaglige uddannelser oftere søger hjælp end unge i gymnasiet
  • unge, som ikke har nogen forældre, oftere søger hjælp i relation til alkoholproblematikker, end unge der bor med begge forældre.

Ifølge en rapport fra ALS Research var der i 2003 ca. 12.000 personer (unge og voksne) i behandling for stofmisbrug i Danmark. Af disse var 1005 personer, eller ca. 8 pct., indvandrere eller efterkommere, hvilket på daværende tidspunkt ca. svarede til befolkningsandelen af indvandrere og efterkommere i Danmark. ALS Research estimerer, at der er forholdsmæssigt flere unge og voksne med indvandrer- og efterkommerbaggrund, som ikke er i behandling for deres misbrug end det er tilfældet for personer med dansk oprindelse. Tal fra ALS Research viser eksempelvis, at der er fire gange flere med misbrug blandt indvandrere og efterkommere end antallet i misbrugsbehandling viser. I en sammenligning med gruppen af etnisk danske personer med misbrug er der kun 2,8 gange flere unge og voksne med misbrug uden for behandling (Rahbæk et al., 2005).

Kilder

Pedersen, M. U. et al. (2015). UngMap. En metode til identificering af særlige belastninger, ressourcer, rusmiddelbrug/misbrug og trivsel blandt danske 15-25 årige. Aarhus: Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Pedersen, M. U. & Frederiksen, K. (2012). Unge der misbruger rusmidler – hvor mange, behov, behandling, stofforbrug eller behandling. Aarhus: Center for Rusmiddelforskning. Aarhus Universitet.

Rahbæk, H. et al. (2005). Stofmisbrug blandt minoriteter i Danmark.. København: Als Research Aps.

Sundhedsstyrelsen (2014). Narkotikasituationen i Danmark (2014). København: Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen (2015). Narkotikasituationen i Danmark 2015. København: Sundhedsstyrelsen.

Stofmisbrugsdatabasen. Socialstyrelsens Stofmisbrugsdatabase. København: Sundhedsstyrelsen.