Definition af misbrug

Misbrug kan bredt defineres som adfærd, der er kendetegnet ved et brugsmønster af rusmiddel eller lægemiddel, som medfører fysisk, psykisk eller social skade.

Misbrug kan defineres som adfærd, der er kendetegnet ved et brugsmønster af rusmiddel eller lægemiddel, som medfører fysisk, psykisk eller social skade (www.socialebegreber.dk).

I forståelsen af problemerne ved unges rusmiddelforbrug kan det være nyttigt at se på, om forbruget er en enkeltstående begivenhed, eller om der er et gentagelsesmønster. Endvidere om forbruget afstedkommer negative følgevirkninger socialt, skole/uddannelses- og jobmæssigt, fysisk og/eller psykisk.

I bogen Udvikling af Misbrug og Afhængighed af Rusmidler fra Center for Rusmiddelforskning (2005) defineres misbrug som en social, kulturel og politisk bestemt diagnose. Der foretages endvidere en omfattende diskussion af begreberne misbrug, brug, risiko-brug, afhængigt brug og afhængigt misbrug:

Misbrug defineres i bogen som: Et forbrug, der afstedkommer klart påviselige sociale problemer, men som ikke opfylder mindst tre kriterier for afhængighed (se nedenfor). Hvad der defineres som sociale problemer, og hvad der betinger disse problemer, er i vid udstrækning kulturelt og politisk bestemt.

Afhængigt misbrug defineres i bogen som: Et forbrug, der afstedkommer rusmiddelrelaterede sociale problemer, samtidig med at der er opfyldt mindst tre kriterier for afhængighed.

Bogens kriterier for afhængighed er:

  • Trang
  • Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen
  • Abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå abstinenssymptomer
  • Toleransudvikling (at der skal anvendes stadig større dosis for at opnå samme virkning)
  • Misbruget spiller en dominerende rolle i forhold til prioritering og tidsforbrug
  • Vedblivende brug trods kendt skadesvirkning (Pedersen 2005)

I dette tema sondres der ikke mellem illegale og legale stoffer, men fokuseres på alle former for rusmidler, dvs. både alkohol, cannabis og hårdere stoffer.

Kilder

Pedersen, Mads Uffe, (2005): Udvikling af misbrug og afhængighed af rusmidler. Aarhus Universitetsforlag.

www.socialebegreber.dk

Senest opdateret 16-11-2015