De Utrolige År Småbørn - et forældreprogram

Forskningsstudier viser, at der er en positiv effekt af De Utrolige År målrettet forældre til børn i alderen 1-3 år. Interventionen styrker forældrekompetencer og relationen mellem forældre og barn og bevæger barnets udvikling i en positiv retning.

Line Gadegaard Hansen & Maria Lene Aksglæde Dellgren | Socialstyrelsen

De Utrolige År Småbørn er målrettet forældre til børn i alderen 1-3 år. Det er et gruppebaseret forældreprogram, der strækker sig over 13 sessioner af to timers varighed. Formålet er at fremme barnets positive udvikling ved at understøtte forældrene.

Studier fra USA og Wales viser, at De Utrolige År målrettet forældre til børn i alderen 1-3 år har en positiv effekt.

I Danmark er de Utrolige År Småbørn evalueret i 2018 som en del af den samlede evaluering af Forebyggelsespakken, ”Tidlig indsats - Livslang effekt”.

De Utrolige År Småbørn er udviklet af Carolyn Webster-Stratton, professor emeritus ved Washington University. Det udgør en del af programserien, De Utrolige År.

Læs hele artiklen om De Utrolige År Småbørn nedenfor.

De Utrolige År Småbørn henvender sig til forældre med børn i alderen 1-3 år. Programmet kan tilbydes universelt eller selektivt til forældre med børn i en udsat position. Formålet er at fremme barnets positive udvikling ved at understøtte forældrene.
 

Målgruppen for De Utrolige År Småbørn

De Utrolige År (DUÅ) Småbørn kan tilbydes universelt til alle forældre til børn i alderen 1-3 år. Programmet kan også tilbydes selektivt til en mere afgrænset målgruppe. Her er det, ifølge programudvikler, brugbart i forhold til:

1. forældre, der er i risikogruppen for at udøve overgreb eller omsorgssvigt.

2. forældre, der har udøvet overgreb eller omsorgssvigt, og hvor barnet derfor er i en udsat position (Webster-Stratton, 2013).

DUÅ Småbørn retter sig, ifølge manualen, også mod følgende målgrupper:

• unge, der skal lære om, hvordan man leger med og interagerer med småbørn.

• familieterapeuter, socialrådgivere, børnepsykologer, lærere, sygeplejersker, læger, personale i kommunernes børne- og familieafdelinger, pædagoger og dagplejemødre (Webster-Stratton, 2013).
DUÅ Småbørns overordnede formål er at fremme barnets sociale, følelsesmæssige, fysiske og sproglig udvikling. DUÅ Småbørn søger at skabe denne bevægelse ved at:

• understøtte forældre i forældrerollen
• udvikle forældrenes kompetencer
• styrke familierne gennem opbygning af positive relationer (Webster-Stratton, 2013).

Udsatte børn i Danmark

I de tilfælde hvor indsatsen tilbydes selektivt til forældre, der har eller er i risikogruppen for at udøve overgreb eller omsorgssvigt, er barnet på baggrund heraf i en udsat position. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (VIVE, tidligere SFI) konkluderer i en undersøgelse af velfærd og trivsel blandt børn i Danmark, at ca. 15 pct. af danske børn og unge kan karakteriseres som udsatte. Undersøgelsen definerer børn og unge som udsatte eller marginaliserede, når de oplever marginalisering på tre eller flere af indikatorerne: materiel velfærd, boligforhold, helbred og sikkerhed, dagpasning og uddannelse, sociale relationer, adfærd og livsstil, fritid og medborgerskab samt subjektiv trivsel (Ottosen et al., 2010; Ottosen et al., 2014).

De anslåede 15 pct. udsatte børn og unge omfatter en række forskellige forhold, der kan gøre børn og unge udsatte eller marginaliserede. Det er ikke et fuldstændigt udtryk for, hvor mange børn og unge der er en del af DUÅ Småbørns målgruppe.

Kilder

Ottosen, M. H. et al. (2010). Børn Børn og Unge i Danmark: Velfærd og Trivsel 2010.. København: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Ottosen, M. H. et al. (2014). Børn og Unge i Danmark: Velfærd og Trivsel 2014.. København: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 

Webster-Stratton, Carolyn (2011). The Incredible Years: Parents, Teachers, and Children's Training Series: Program Content, Methods, Research and Dissemination 1980-2011. Seattle: The Incredible Years Inc.

De Utrolige År Småbørn er et gruppebaseret forældreprogram, der ledes af to uddannede gruppeledere. Programmet er manualbaseret og består af 13 sessioner af to timers varighed.
 

Oprindelse

De Utrolige År (DUÅ) Småbørn er en del af programserien De Utrolige År. Programserien baserer sig på forskningsresultater og er blevet udviklet fra 1979 frem til i dag af Carolyn Webster-Stratton ved Washington University i Seattle, USA. Programmerne bliver fortsat udviklet og suppleret af forskning, koordineret af programudvikler og The Incredible Years-organisationen i USA. (Webster-Stratton, 2015; The Incredible Years, 2015).

Teoretisk afsæt, rationale og kvalifikationer

Det teoretiske afsæt for DUÅ Småbørn er inspireret af bl.a. behaviorisme, tilknytningsteori, Piagets teori om kognitiv udvikling samt Banduras teori om social indlæring (Webster-Stratton, 2011). Rationalet er, at barnet udvikles i samspillet med forældrene og dets omgivelser.

Med programmet støttes forældrene i at optimere det daglige samspil og opbygge en positiv relation til deres barn, som skaber grobund for øget trivsel og positivt selvværd hos barnet (Webster-Stratton, 2015).
DUÅ Småbørn er manualbaseret og består af en manual til gruppelederen samt bogen, De Utrolige Småbørn, som er målrettet forældrene. Desuden indgår dvd’er med videoklip, som vises i forældregruppen, og øvrigt understøttende materiale (Webster-Stratton, 2013; Webster-Stratton, 2015). Gruppelederen skal være uddannet i programmet for at kunne bruge manualen.

Indsatsens strukturer og kernekomponenter

Programmet strækker sig over 13 ugentlige gruppesessioner af to timers varighed. Gruppelederne vejleder forældrene, som bliver præsenteret for de centrale kernekomponenter i programmet i løbet af de 13 sessioner, jf. oversigten nedenfor.

 1. Børnestyret leg
 2. Støtte og fremme til barnets sproglige udvikling
 3. Støtte og fremme til barnets sproglige udvikling fortsat
 4. Social og følelsesmæssig træning
 5. Social og følelsesmæssig træning fortsat
 6. Kunsten at rose og opmuntre effektivt
 7. Håndgribelige belønninger for at lære dit barn ny adfærd
 8. Om at lære at sige farvel og goddag igen
 9. Positive opdragelsesmetoder – effektiv grænsesætning
 10. Positive opdragelsesmetoder – effektiv grænsesætning fortsat
 11. Positive opdragelsesmetoder – håndtering af barnets opførsel
 12. Positive opdragelsesmetoder – håndtering af barnets opførsel
 13. Gennemgå mål

Oversigt: Session og indhold (Webster-Stratton, 2013).

De første temaer i programmet styrker relationen mellem forældre og barn gennem leg og positivt samvær – disse temaer udgør grundlaget for, at forældrene kan få succes med programmets senere temaer (Webster-Stratton, 2013).

Andre udgaver af programmet

Programserien, De Utrolige År, er målrettet forskellige målgrupper og aldersgrupper. I skemaet ses en oversigt over de forskellige danske versioner af programmet (Socialstyrelsen, 2018):

Figur 1: Oversigt over programserien De Utrolige År

Oversigt over danske versioner af programmet De Utrolige År. Der vises forældreprogrammer, der hedder Baby og Basic, børneprogrammer, der hedder Dino, og programmer til lærere og pædagoger, der hedder DUÅ.

Kilder

Socialstyrelsen (2018). Om dokumenterede metoder: De Utrolige År. Tilgængelig fra: http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/dokumenterede-metoder-born-og-unge/om-dokumenterede-metoder/dua [lokaliseret 09-12-2019].

The Incredible Years (2015). For Researchers. Tilgængelig fra: http://incredibleyears.com/for-researchers/ [lokaliseret 09-12-2019].

Webster-Stratton, Carolyn (2011). The Incredible Years: Parents, Teachers, and Children's Training Series. : Program Content, Methods, Research and Dissemination 1980-2011. : Program Content, Methods, Research and Dissemination 1980-2011. Seattle: The Incredible Years Inc.

Webster-Stratton, C. (2015). De Utrolige Småbørn: En guide og dagbog til dit lille barns udvikling og første opdagelser. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Nationale og internationale erfaringer peger på, at den rette balance mellem tilpasning og loyalitet over for programmet, regelmæssig vejledning, tydelig organisering og grundig forberedelse er vigtige faktorer, hvis De Utrolige År skal implementeres med succes.
 

DUÅ Småbørn – nationalt og internationalt

De Utrolige År (DUÅ) Småbørn er et forældreprogram i De Utrolige År-serien, som er baseret på de øvrige evidensbaserede forældreprogrammer. Programmet er implementeret i forskellige lande, og programmet er – foruden den originale version på engelsk – oversat til spansk og dansk (The Incredible Years, u.å.).

Programmet har været anvendt i Danmark siden 2010. I 2018 blev DUÅ Småbørn evalueret som en del af den samlede evaluering af Forebyggelsespakken, ”Tidlig indsats - Livslang effekt”, hvor fem kommuner implementerede DUÅ Småbørn (Rasmussen, 2018).

Læs slutevalueringen af ”Tidlig Indsats - Livslang Effekt” her

Implementering af DUÅ Småbørn

Materiale

I forhold til konkret implementering af programmet er der udviklet en manual og øvrigt materiale, der guider gruppelederen i forhold til struktur og indhold i de enkelte forældresessioner. Desuden er bogen, De Utrolige Småbørn, en del af programmaterialet. Den er målrettet forældrene, som skal læse kapitler i bogen i forbindelse med, at de deltager i et gruppeforløb (Webster-Stratton, 2013; Webster-Stratton, 2015).

Uddannelse af gruppeledere

Det kræver en særlig uddannelse at være gruppeleder i DUÅ Småbørn. Uddannelsen til gruppeleder udbydes i Danmark. Det tager cirka to år at uddanne sig til gruppeleder, hvor uddannelsesforløbet består af:

• en introdag
• tre dages workshop
• to konsultationsdage
• fire peer coach vejledninger
• to gruppeforløb i egen organisation.

Gruppelederen kan efterfølgende blive certificeret (Socialstyrelsen, 2019).

Implementeringsevaluering fra Danmark

DUÅ Småbørn er i 2018 evalueret i en dansk kontekst som en del af den samlede evaluering af Forebyggelsespakken, ”Tidlig indsats – Livslang effekt”, hvor familierettede og forebyggende indsatser blev afprøvet (Rasmussen, 2018). 

Evalueringen af DUÅ Småbørn tager udgangspunkt i fem kommuner, der rekrutterer gennem daginstitutioner, familievejledere, specialrådgivere og sundhedsplejen. Fælles for kommunerne er, at de har tilbudt indsatsen til forældre, der har behov for hjælp og viden til at styrke samspil og tilknytning i familien, hvor børnene udviser udadreagerende adfærd og udfordringer omkring relationer og opdragelse.

Evalueringen viser, at DUÅ Småbørn i projektperioden er blevet tilbudt til en bredere målgruppe af forældre med børn i alderen 1-3 år, idet rekrutteringen af sårbare familier har været vanskelig for kommunerne.

Det fremgår ligeledes af evalueringen, at kommunerne kan implementere DUÅ Småbørn loyalt over for de kerneelementer, som indsatsen består af. Der har dog været brug for at foretage tilpasninger af enkelte kerneelementer i kommunerne, men evalueringen viser ikke en tendens til, at disse tilpasninger har en negativ indvirkning på forældrenes udbytte af DUÅ Småbørn.

For at opnå en succesfuld implementering af DUÅ Småbørn anbefales det i evalueringen at være opmærksom på følgende:

 • Gruppesammensætningen er betydningsfuld for udbyttet. Både gruppeledere og forældre nævner, at en homogen gruppe af forældre er at foretrække, så indsatsen er nemmere at målrette. Samme erfaring har man gjort sig ved implementeringen i Norge, hvor man konkluderer, at forældregrupperne bør sammensættes homogent i forhold til børnenes adfærdsvanskeligheder, familieegenskaber, personlige problemer, stressniveau mv.
 • Der skal være styrket fokus på rekruttering af forældre, især i forhold til sårbare forældre, og en tydelig rekrutteringsproces med en aktiv kommunikation, der rækker ud til relevante aktører.
 • Der skal investeres tid til at opbygge en relation til forældrene - blandt andet gennem indledende samtale og forventningsafstemning.
 • Forældrene skal opleve en nem adgang til programmet. Eksempelvis tidspunktet for afholdelse af forløbet samt vigtigheden af at have en tæt opfølgning med de forældre, der udebliver fra en session.

Læs hele slutevalueringen af ”Tidlig Indsats - Livslang Effekt” her.

Internationale studier

Flere internationale studier har undersøgt aspekter, der har betydning for implementering af DUÅ-programmer. Programudvikler har i perioden 2005-2010 udført et randomiseret kontrolleret studie, hvor 56 gruppeledere blev uddannet i DUÅ. 25 fik uddannelse i form af en tredages workshop, og 31 fik en tredages workshop plus konsultationer og løbende vejledning af ekspert. Resultatet af undersøgelsen viste, at det at koble konsultation og vejledning med det tredages workshopforløb forbedrede gruppelederens færdigheder og ledte til, at implementering sker med større loyalitet over for programmet (Webster-Stratton et al., 2014).

I et studie fra Storbritannien (Axford, 2012) har man arbejdet ud fra antagelsen om, at forældrenes motivation og engagement har betydning for effekten af interventionen. Derfor har man på baggrund af en litteraturgennemgang og et casestudie af DUÅ undersøgt, hvad der er væsentligt for netop at engagere forældre i forældreprogrammer.

På baggrund af undersøgelsen anbefales det at:

 • skabe en god og tydelig rekrutteringsproces
 • skabe god kommunikation og et godt samarbejde med interessenter
 • sikre incitament til rekruttering og fastholdelse af forældre
 • være aktive og kreative i det opsøgende arbejde
 • investere i opbygning af relationer til forældrene
 • sikre, at programmet er lettilgængeligt
 • have realistiske forventninger til forældrene (Axford, 2012).

Implementering – et kommunalt perspektiv

Rambøll udarbejdede i 2011 en implementeringsevaluering for Socialstyrelsen, hvor Ikast-Brande Kommune indgik (Rambøll Management Consulting, 2011). Heraf fremgår det, at en god organisering i kommunen er central, hvis man vil sikre en god implementering af programmet.

Kommunens erfaring er desuden, at det er vigtigt i forberedelses- og opstartsfasen, at:

 • der gennemføres en grundig interessentanalyse, som afklarer, hvem de væsentlige samarbejdspartnere er
 • der bliver skabt en grundig afklaring af, hvem målgruppen er
 • der bliver etableret et sikkert, klart og synligt visitationssystem
 • de fysiske og praktiske rammer er på plads
 • der ansættes forandringsparat personale, som kan arbejde manualbaseret
 • der ansættes minimum fire gruppeledere.

Kilder

Axford, N. et al. (2012). Engaging parents in parenting programs: Lessons from research and practice. Children and Youth Services Review, Vol. 34(10): 2061-2071.

Rambøll Management Consulting (2011). Evaluering af De Utrolige År: Slutrapport. Odense: Servicestyrelsen.

Rasmussen, J. H. et al. (2018). Slutevaluering af familierettede og forebyggende indsatser i “Tidlig Indsats – Livslang Effekt. Udarbejdet for Socialstyrelsen. København: VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd; Oxford Research.

Socialstyrelsen (2019). Om dokumenterede metoder: Forældreprogrammer: Opstart. Tilgængelig fra: http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/dokumenterede-metoder-born-og-unge/om-dokumenterede-metoder/dua/dua-foraeldreprogrammer/opstart [lokaliseret 09-12-2019].

The Incredible Years (u.å.). Toddler Basic Program. Tilgængelig fra: http://www.incredibleyears.com/programs/parent/toddler-curriculum/ [lokaliseret 09-12-2019].

Webster-Stratton, C. (2011). The Incredible Years: Parents, Teachers, and Children's Training Series. : Program Content, Methods, Research and Dissemination 1980-2011.  : Program Content, Methods, Research and Dissemination 1980-2011. Seattle: The Incredible Years Inc.

Webster-Stratton et al. (2014). Improving therapist fidelity during implementation of evidence-based practices: Incredible years program. Psychiatric Services, Vol. 65(6): 789-795.

Webster-Stratton, C. (2015). De Utrolige Småbørn: En guide og dagbog til dit lille barns udvikling og første opdagelser: Sådan styrker du dit barns sociale, følelsesmæssige og sproglige udvikling. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Et randomiseret kontrolleret studie og et pilotstudie fra USA samt et studie fra Wales viser positiv effekt af De Utrolige År målrettet forældre til børn i alderen 2-3 år. Evaluering af Forebyggelsespakken, ”Tidlig indsats – Livslang effekt”, hvor De Utrolige år Småbørn indgår, viser også, at programmet har en positiv virkning.
 

International forskning

I et randomiseret kontrolleret forsøg fra USA deltog familier til 150 børn på 2‐3 år, hvor børnene udviste tegn på uhensigtsmæssig adfærd. 89 familier blev tilfældigt tildelt forældreprogrammet, De Utrolige År (DUÅ), og 61 familier kom på venteliste. Yderligere 123 familier blev direkte tildelt et DUÅ-forløb. Efter endt behandling viser resultaterne af DUÅ-programmet målrettet forældre til børn i alderen 2-3 år samlet set en positiv effekt, sammenlignet med ventelistekontrolgruppen. Resultaterne peger også på, at effekten af behandlingen var vedligeholdt et år efter afsluttet behandling (Perrin, 2014).

I et amerikansk pilotstudie deltog familier til 23 børn på 2‐3 år, som udviste tegn på uhensigtsmæssig adfærd. Familierne blev tildelt et DUÅ Førskole forældretræningsforløb, som DUÅ Småbørn er en del af. Forløbets resultat blev evalueret ved en før- og eftermåling samt en seks måneders opfølgning, hvor forældrene bidrog som eneste datakilde. Resultatet indikerer en forbedring i forældrekompetencer og et sænket stressniveau blandt forældre. Forældremålinger viser også en positiv forandring hos barnet efter endt forløb. Desuden viser resultatet, at effekten af behandlingen i store træk var vedligeholdt seks måneder efter afsluttet forløb (McMenamy, 2011).

De deltagende familier var i høj grad tilfredse med programmet og med deres barns udvikling, ligesom familierne følte sig klædt på til selv at klare barnets adfærdsvanskeligheder fremadrettet (McMenamy, 2011).
Et RCT-studie fra Wales (Hutchings, J. et al., 2016) påviser, at DUÅ Småbørn har god effekt. I det walisiske studie deltog forældre til småbørn i alderen 1 og 2 år. Studiet påviser signifikante forbedringer i forældrenes mentale helbred og efter seks mdr. observerede man, at forældre roste/anerkendte barnet. Herudover blev der efter 12 mdr. observeret positive forbedringer i hjemmemiljøet, forældrenes kompetencer samt i barnets udvikling.

Effekten af De utrolige År Førskoleprogrammet

DUÅ Småbørn er udviklet med afsæt i DUÅ førskoleprogrammet, der på baggrund af uafhængige forskningsstudier er dokumenteret effektfuldt.

Læs mere om effekten af programmet her

Da grundprincipperne og det teoretiske afsæt er det samme i de to programmer, antages det, at DUÅ Småbørn vil have tilsvarende effekter over for forældre og børn (Oxford Research & KORA, 2016).

Evaluering af DUÅ Småbørn i Danmark

Forældrekurset DUÅ Småbørn er blevet evalueret som en del af den samlede evaluering af Forebyggelsespakken, Tidlig indsats – Livslang effekt (Rasmussen, 2018).

I evalueringen er programmet blevet evalueret på parametrene: implementering, effekt og økonomi. Evalueringen bygger på data fra de fem kommuner, der deltager i projektet under Forebyggelsespakken.
Evalueringen viser, at DUÅ Småbørn giver forældrene ny viden og nye værktøjer, der højner deres forældrekompetencer og handlemuligheder. Nogle forældre oplever at få øget selvtillid og nedsat stressniveau, og at disse positive ændringer er med til at bedre børnenes trivsel (Rasmussen, 2018).

Flere forældre beskriver, at den selvtillid, de har fået i forældrerollen og den øgede tålmodighed med barnet, er medvirkende til, at deres barn har fået en større tillid til dem som forældre og i højere grad lytter til, hvad de siger.

Forældrene giver udtryk for, at

 • de oplever at have fået større forståelse for deres barns adfærd og samspillet mellem dem selv og barnet
 • de har fået øgede handlekompetencer med afsæt i nye opdragelsesmetoder og redskaber
 • de oplever en positiv ændring i deres barns adfærd og trivsel som et resultat af deres deltagelse i DUÅ Småbørn.

Evalueringen er baseret på forandringsteorier, der er udviklet sammen med de deltagende aktører og med inddragelse af udvalgte eksperter. Evalueringen gør brug af både kvalitative og kvantitative metoder og er baseret på et omfattende datamateriale indhentet via spørgeskemaundersøgelser ved start, midtvejs og til slut samt før- og eftermåling på børns socioemotionelle udvikling vha. et valideret instrument.

Læs slutevalueringen af ”Tidlig Indsats - Livslang Effekt” her

Kilder

Hutchings, J. et al. (2016). Evaluating the Incredible Years Toddler Parenting Programme with parents of toddlers in disadvantaged (Flying Start) areas of Wales. Child: Care, Health & Development, Vol. 43(1): 104-113.

McMenamy, J. et al. (2011). Early Intervention in Pediatrics Offices for Emerging Disruptive Behavior in Toddlers. Journal of Pediatric Health Care, Vol. 25(2): 77-86.

Oxford Research & KORA (2016). Midtvejsevaluering af familierettede og forebyggende indsatser i ”Tidlig Indsats – Livslang Effekt”. Udarbejdet for Socialstyrelsen. København: Oxford Research; KORA.

Perrin, E.C. et al. (2014). Improving Parenting Skills for Families of Young Children in Pediatric Settings: A Randomized Clinical Trial. Jama Pediatrics, Vol. 168(1): 16-24.

Rasmussen, J. H. et al. (2018). Slutevaluering af familierettede og forebyggende indsatser i “Tidlig Indsats – Livslang Effekt. Udarbejdet for Socialstyrelsen. København: VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd; Oxford Research.

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen De Utrolige År Småbørn og regnet på, hvad et forløb koster pr. gennemført deltager.
 

Udgifter til DUÅ småbørn i Danmark

Socialstyrelsen har estimeret omkostningerne til De Utrolige År Småbørn-forløb til ca. 25.000 kr. pr. gennemført deltager. Den største del af omkostningerne udgør omkostninger forbundet med drift af indsatsen, herunder omkostninger til løn til gruppelederne i forbindelse med forberedelse og afholdelse af sessioner.

Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie, hvor en kommune etablerer to teams bestående af to gruppeledere. Et forløb udgør 13 sessioner af to timers varighed i grupper på fem familier (varierende fra fem til syv familier). Et team forventes at gennemføre to forløb pr. år. Det forventes, at otte ud af ti familier, som påbegynder De Utrolige År Småbørn-forløb, gennemfører indsatsen.

Læs den samlede omkostningsvurdering af De Utrolige År Småbørn på Socialstyrelsens hjemmeside

I rapporten findes en uddybende beskrivelse af de bagvedliggende antagelser og de anvendte beregningsprincipper.

Oversigten nedenfor viser omkostningsvurderingens hovedresultater.

Omkostninger ved De Utrolige År Småbørn-forløb, kr. pr. gennemført deltager, 2018

Omkostningskategori i kr. pr. gennemført deltager:

 • Uddannelse 5.864 kr.
 • Certificering 1.013 kr.
 • Drift af indsatsen 17.969 kr.
 • Øvrige omkostninger 193 kr.
 • I alt 25.038 kr.

Ikke-kvantificerede omkostninger:

 • Forberedelse - Ledelsesressourcer
 • Parathedsanalyse
 • Implementeringsplan mv.

Omkostninger og ressourceeffektivitet

Der er ved en systematisk litteratursøgning foretaget i efteråret 2015 ikke fremkommet studier, der dokumenterer cost-benefit eller cost-effectiveness af DUÅ Småbørn.

Økonomiske analyser af omkostninger og ressourceeffektivitet i forbindelse med implementering og drift af DUÅ Småbørn i Danmark indgår i den samlede evaluering af Forebyggelsespakken, ”Tidlig Indsats - Livslang Effekt”, hvor DUÅ Småbørn også indgår. Dog skal det bemærkes, at der i denne evaluering ikke er taget højde for omkostninger til uddannelse af gruppeledere, da denne omkostning blev betalt af Socialstyrelsen i forbindelse med projektet.

Læs slutevalueringen af ”Tidlig Indsats - Livslang Effekt” her

Kilder

Rasmussen, J. H. et al. (2018). Slutevaluering af familierettede og forebyggende indsatser i “Tidlig Indsats – Livslang Effekt. København: VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd; Oxford Research. 

Senest opdateret 30-07-2020

Hvor meget ved vi om indsatsen?

De Utrolige År Småbørn - et forældreprogramForskningsstudier viser, at der er en positiv effekt af De Utrolige År målrettet forældre til børn i alderen 1-3 år. Interventionen styrker forældrekompetencer og relationen mellem forældre og barn og bevæger barnets udvikling i en positiv retning.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi

Hvor meget ved vi om indsatsen?

De Utrolige År Småbørn - et forældreprogramForskningsstudier viser, at der er en positiv effekt af De Utrolige År målrettet forældre til børn i alderen 1-3 år. Interventionen styrker forældrekompetencer og relationen mellem forældre og barn og bevæger barnets udvikling i en positiv retning.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
DUÅ Småbørn er målrettet forældre til børn fra 1-3 år. Ifølge programudvikler kan programmet udbydes som et universelt forebyggende program målrettet alle forældre til børn i alderen 1-3 år eller selektivt målrettet en mere afgrænset gruppe af forældre. I forhold til den universelle del af programmet er målgruppen ikke detaljeret beskrevet, og der findes ikke eksklusionskriterier for målgruppen. I forhold til den selektive del af programmet er der mere detaljerede inklusionskriterier, men ingen tydelige eksklusionskriterier. Børnegruppen er ikke specificeret. Programmet retter sig også mod unge, der skal lære at lege og være sammen med små børn, og desuden fagprofessionelle. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
DUÅ Småbørn er en del af den større programserie, DUÅ, og har et solidt teoretisk fundament, idet metoden bl.a. baserer sig på behaviorisme, tilknytningsteori, Piaget og Banduras teorier. Der er veldefinerede mål, en implicit forandringsteori i vejledningen m.m. Behandlingen ledes af uddannede gruppeledere. Metoden er manualbaseret – en behandling består af 13 gruppesessioner à 2 timer, der er bygget op over forskellige temaer. Dvd, bog og andet materiale er tilknyttet – samt en uddannelse som gruppeleder i DUÅ småbørn. Desuden indgår peer-coaching. Det vurderes, at vidensgrundlaget er tilstrækkeligt. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
Materialer til metoden understøtter implementering, og der findes en dansk evaluering, der giver forslag til forbedringer og opmærksomhedspunkter i implementeringen af DUÅ Småbørn i Danmark. Metoden er oversat til dansk og er implementeret i flere danske kommuner. Manual, bog og andet materiale er tilknyttet – samt en uddannelse som gruppeleder i DUÅ småbørn. Ud over den danske evaluering er der udført et RCT-studie i amerikansk kontekst, og flere internationale studier har undersøgt aspekter, der har betydning for implementering af DUÅ-programmer. Herudover er der udført en kommunal implementeringsevaluering, der giver anvisninger til en succesfuld implementering i en dansk kommune. Det vurderes, at vidensgrundlaget er tilstrækkeligt ift. at sige specifikt meget om implementering i en dansk kontekst. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren A.
Effekt
Et randomiseret kontrolleret studie, et pilotstudie fra USA samt et studie fra Wales viser positiv effekt af De Utrolige År Småbørn, og hvor der efter 12 mdr. er observeret positive forbedringer i forældrekompetencer og barnets udvikling. Evaluering af Forebyggelsespakken, ”Tidlig indsats – Livslang effekt”, hvor De Utrolige år Småbørn indgår, peger ligeledes på, at metoden har en positiv virkning. Den danske evaluering samt de udenlandske studier viser, at forældrekurserne giver forældrene ny viden og nye værktøjer, der højner deres forældrekompetencer og handlemuligheder. Nogle forældre oplever at få øget selvtillid og nedsat stressniveau, og at disse positive ændringer er med til at bedre børnenes trivsel. Effektmålingen er baseret på mindre studier og et RCT studie foretaget af forskere fra Boston University, som alle påviser god effekt af DUÅ Småbørn. Da der kun er tale om udenlandske RCT studier, vurderes, det, at vidensgrundlaget ikke er tilstrækkeligt ift. at sige meget specifikt om effekt i en dansk kontekst. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren B.
Økonomi
I dansk kontekst præsenterer en dansk evaluering af Forebyggelsespakken, hvor DUÅ Småbørn indgår, omkostninger forbundet med at anvende DUÅ Småbørn i en dansk kommune. Herudover har Socialstyrelsen udarbejdet en omkostningsvurdering. Det vurderes, at den økonomiske evaluering er utilstrækkelig, idet der ikke foreligger cost-benefit eller cost-effectiveness-analyser af DUÅ Småbørn. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.