COS-P: Circle of Security – Parenting

COS-P er en familiebehandlingsmetode, der skal fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og omsorgsperson.

Rikke Plauborg & Anne Lei Jacobsen | Socialstyrelsen

The Circle of Security (COS) er en behandlingsmetode, der har til formål at fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og omsorgsperson. Metoden er oprindeligt udviklet i USA i slutningen af 1990’erne og er siden blevet videreudviklet i flere forskellige versioner. I denne artikel præsenteres COS Parenting (COS-P), som er et dvd-baseret forældreprogram fra 2010. Målgruppen for COS-P er primært forældre med børn i alderen 0-5 år, der er i risiko for at udvikle eller har udviklet tilknytningsvanskeligheder. Metoden er endnu ikke særlig udbredt i Danmark, men i 2013 blev de første 57 danske COS-vejledere certificeret. På Roskilde Børne- og Familiecenter og Greve Familiecenter er man i gang med at implementere COS-P.

COS-P retter sig mod en bred gruppe af forældre og andre omsorgspersoner og kan både anvendes til behandling og forebyggelse af tilknytningsvanskeligheder.   

Målgruppen for COS-P er primært forældre med børn i alderen 0-5 år, der er i risiko for at udvikle eller har udviklet tilknytningsvanskeligheder (Cebc4cw.org, 2012; Ungsinn.no, 2013). Programmet kan imidlertid også bruges over for forældre til teenagere og ældre børn med utryg tilknytning samt over for fx gravide, plejeforældre, adoptivforældre og forældre til børn med autisme. Programmet retter sig således mod en bred gruppe af forældre og andre omsorgspersoner og kan både anvendes til behandling og forebyggelse af tilknytningsvanskeligheder (Whelan et al., 2011; Ungsinn.no, 2012; Powell et al., 2009; Circleofsecurity.net, 2013). Af denne grund foreligger der ingen eksklusionskriterier. Ved anvendelse af metoden bør man derfor være opmærksom på, hvordan indsatsen kan tilrettelægges for borgere med komplekse problemstillinger eller særlige udfordringer.

Kilder

Cebc4cw.org (2012). Circle of Security Parenting (COS-P) (besøgt 10.03.2017)

Circleofsecurity.net (2013). Circle of Security - Programhjemmeside.

Eriksen et al. (2011). Veileder: Foreldrearbeid der det er vold i familien. Erfaringer og anbefalinger fra et klinisk prosjekt ved Alternativ til Vold. Oslo: Alternativ til Vold og Gjensidigestiftelsen,

Powell et al. (2009). The Circle of Security. I: Charles H. Zeanah (2009): The Circle of Security. I: Charles H. Zeanah (2009): Handbook of Infant Mental Health. The Guilford Press, pp 450-467. 

Ungsinn.no (2012). Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) International - Parenting (besøgt 10.03.17)

Whelan, W. F. & Marvin, R. S. (2011). Circle of Security: Metoder til anvendelse i plejefamilier. I: Hart, S. (2011): Neuroaffektiv psykoterapi med børn. København: Hans Reitzels Forlag.

COS-P er en familiebehandlingsmetode, der har til formål at fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og omsorgsperson. Forældrene kan deltage individuelt eller i grupper.

The Circle of Security (COS) er oprindeligt udviklet i USA af behandlerne Glen Cooper, Kent Hoffman, Bert Powell og Robert Marvin i slutningen af 1990erne og er siden blevet videreudviklet i flere forskellige versioner (Zanetti et al., 2011; Powell et al., 2009). COS-P er en mindre tids- og ressourcekrævende version af behandlingsmetoden end den oprindelige, som bestod af et 20-ugers gruppebaseret forløb (Circleofsecurity.net, 2013; Torsteinson et al., 2011).

COS-P strækker sig over otte kursusgange á 1,5 time, hvor forældre og andre omsorgspersoner enten individuelt eller i grupper mødes med en terapeut (Ungsinn.no, 2012). Programmet er taget i brug i en række lande ud over USA, herunder Japan, Australien, New Zealand, Norge, Sverige og for nylig også i Danmark (Circleofsecurity.net, 2013). 

Til programmet hører en dvd og en manual. Dvd’en består af otte kapitler med det overordnede formål at øge forældrenes forståelse for deres barns behov for udforskning og tilknytning samt deres evner til at imødekomme disse behov. Hvert kapitel har desuden sin egen overskrift og målsætning (Brandtzæg et al., 2011).

Manualen følger dvd’ens opbygning og giver en grundlæggende oplæring i tilknytningsteori, viden om følelsesregulering, traumeteori, forældrerollen m.v. Den præsenterer desuden små videoeksempler på både udviklingsstøttende og problematisk forældre/barn samspil samt den såkaldte Tryghedscirkel, som er gennemgående i alle COS-programmer (Circleofsecurity.net, 2013). Med udgangspunkt i cirklen trænes forældrene i at observere og tolke deres barns signaler og i at reflektere over og italesætte styrker og svagheder ved deres relation til og samspil med deres barn.

Illustration 1: Tryghedscirklen

Tryghedscirklen bruges til at give forældrene en indføring i konceptet ”en sikker base/sikker havn”, som er centralt i tilknytningsteorien. Cirklen er et billede på, hvordan barnet veksler mellem to adfærdssystemer; udforskning og tilknytning i henholdsvis toppen og bunden af cirklen (Brandtzæg et al., 2011).

Hænderne til venstre i cirklen symboliserer moderens (eller en anden primær omsorgspersons) rolle i forhold til barnet. Omsorgspersonen udgør den sikre base, hvorfra barnet søger ud for at udforske verden, ligesom hun eller han udgør den sikre havn, barnet søger tilbage til for at få støtte, blive trøstet, hvis det er ked af det og beroliget, hvis det er bange. Den sikre base skal skabe ro til udforskningsadfærden.

Det er desuden vigtigt, at omsorgspersonen altid er større, stærkere, klogere og kærlig i relation til barnet (Eriksen et al., 2011; Zanetti et al., 2011; Brandtzæg et al., 2011). Med større og stærkere menes, at der er en tydelig rollefordeling mellem barnet og den voksne, og at den voksne emotionelt er stærkere end barnet. Klogere, indebærer at have større forståelse for kompleksiteten i en given situation end barnet og at vejlede barnet. Kærlig indebærer at vise godhed og empati over for barnet også i udfordrende situationer, hvor barnet fx handler i affekt eller har behov, som ikke matcher omsorgspersonens behov.

Dvd’en giver eksempler på forskellige måder at udøve lederskab på som forælder, hvor der ikke er balance mellem at være større, stærkere, klogere og kærlig. Det kan fx dreje sig om at skræmme barnet ved at være hård eller kold, eller ved at være svag, utydelig eller undvigende, når der er behov for, at omsorgspersonen tager lederskabet på sig.  

Certificeringskurser

Det er en forudsætning for at kunne anvende COS-P til behandling af tilknytningsvanskeligheder, at behandleren er certificeret Circle of Security Parent Educator (Circleofsecurity.net, 2013; Brandtzæg et al., 2011). Det kræver deltagelse i et fire dages træningsforløb, hvor deltagerne lærer at bruge programmaterialet, dvs. dvd’en og manualen til COS-P. Det kræver ikke løbende recertificering at være COS-vejleder efter endt kursusforløb (Circleofsecurity.net, 2013), og der er ikke krav om efterfølgende supervision og re-certificering.

Der afholdes certificeringskurser i en række lande, herunder i Danmark, og manualen er oversat til dansk, ligesom dvd’en findes med dansk kommentatorstemme og danske undertekster. Målgruppen for certificeringskurset er socialrådgivere, par- og familieterapeuter, psykologer og alle andre fagpersoner, der yder rådgivning og behandling til forældre med små børn.

Kurset er baseret på følgende læringsmål at:

  • forstå COS’ teoretiske fundament
  • skifte fokus fra adfærds regulering til et større fokus på at forbedre kvaliteten af relationen
  • forstå specifikke steps i opbyggelsen af selvrefleksion hos omsorgsgivere
  • anvende videoeksempler til at understøtte en øget empati hos omsorgsgivere
  • identificere nye muligheder for omsorgsgiverne til at håndtere deres følelser
  • lære trin-for-trin tilgange til at fremme en stærkere tilknytning til børn.

I Danmark kan man blive certificeret COS-vejleder i et samarbejde mellem Circle of Security International, USA, repræsenteret af programudviklerne og Socialpædagogisk Centrum.

COS-Intervention

For at kunne anvende COS-intervention, skal man gennemføre yderligere 10 dages kursus (COS-intensive). Herudover skal man gennemføre et forholdsvis omfattende forløb på i alt 12 dage, hvor man bl.a. får supervision på konkrete cases, før man kan certificeres. Alle aktiviteter foregår i Norge.

Det teoretiske grundlag for COS-P

COS-P er først og fremmest psykoedukation. Teoretisk er metoden baseret på tilknytningsteori. Ifølge John Bowlby, som er en af ophavsmændene til tilknytningsteorien, er det en forudsætning for, at et barn lærer og udvikler sig optimalt, at det har en sikker base, som moderen typisk udgør, og hvorfra det lille barns oplevelse og afsøgning af verden udgår. Hans hypotese er, at barnets tilknytningssystem ”lukker ned”, mens dets udforskningssystem aktiveres, når det føler sig tryg og sikker. Derved opnår barnet optimale muligheder for en god følelsesmæssig, kognitiv og social udvikling (Brandtzæg et al., 2011; Circleofsecurity.net, 2013).

Hvis barnet omvendt føler sig truet, kritiseret eller udsat for angreb lukker dets udforskningssystem ned, mens dets tilknytningssystem aktiveres. For at barnet kan opleve fuld tryghed, må moderen/omsorgspersonen være i stand til at tage forældrelederskabet på sig, når der er behov for det, og samtidig imødekomme barnets forskellige behov på måder, som øger tilknytningstrygheden (Ibid).

Kilder

Brandtzæg, Ida et al. (2011). Mikroseparasjoner. Tilknytning og behandling. Fagbokforlaget.

Circleofsecurity.net (2013). Circle of Security - Programhjemmeside.

Eriksen, Ingunn et al. (2011). Foreldrearbeid der det er vold i familien. Erfaringer og anbefalinger fra et klinisk prosjekt ved Alternativ til Vold.. Oslo, Alternativ til Vold.

Torsteinson, Stig et al. (2011). Circle of Security: Fremme af tryg tilknytning hos spædbørn. I: Susan Hart (red.) (2013): Neuroaffektiv psykoterapi med børn (kan lånes  I: Susan Hart (red.) (2013): Neuroaffektiv psykoterapi med børn (kan lånes gennem bibliotek.dk). Hans Reitzels Forlag.

Ungsinn.no (2012). Beskrivelse og vurdering av tiltaket Circle of Security (COS) International - Parenting  (besøgt 10.03.17)

Zanetti, Caroline A. et al. (2011). The Circle of Security Intervention. Using the Therapeutic Relationship to Ameliorate Attachment Security in Disorganized Dyads. I: Judith Solomon & Carol George (2011): Disorganized Attachment and Caregiving. The Guilford Press, pp. 318-342.

Der findes ikke studier, der dokumenterer implementeringen af COS-P i dansk kontekst, og der er heller ikke foretaget konkrete implementeringsstudier i anden nordisk eller amerikansk kontekst (medio, 2017).

Ved implementering af COS-P bør man derfor være opmærksom på, hvordan der kan sikres en ensartet anvendelse af metoden, samt hvordan indsatsens effekt kan måles på borgerniveau.

Circle of Security Parenting er imidlertid blevet en ganske udbredt metode i Danmark siden 2013, hvor de første COS-P vejledere blev certificeret. I dag er der omkring 350 certificerede vejledere i Danmark. Der findes ingen samlet oversigt over, hvor og hvordan metoden anvendes, men Roskilde Kommune, Rudersdal Kommune og Københavns Kommune er blandt de kommuner, der anvender metoden i forskellig sammenhæng (Lier, 2016).

Blandt de certificerede COS-P vejledere er bl.a. familievejledere, familieplejekonsulenter, socialrådgivere, pædagoger og undervisere. I Danmark kan man blive certificeret COS-vejleder i et samarbejde mellem Circle of Security International, USA, repræsenteret af programudviklerne og Socialpædagogisk Centrum, hvor Stine Lier er dansk repræsentant for COS-metoden. Stine Lier er uddannet pædagog og certificeret COS-P vejleder.

En certificering i COS-P kræver deltagelse i et 4-dages certificeringskursus. Efter certificeringskurset får deltagerne udleveret programmaterialet, og kursusdeltagerne skal underskrive en kontrakt om begrænset licens til at bruge materialet. Det kræver ikke løbende recertificering at være COS-vejleder efter endt kursusforløb (circleofsecurity.net, 2013).

Stine Lier, som selv anvender metoden, anbefaler, at man er to COS-vejledere til en COS-P-gruppe, så der er én, der kan facilitere COS-behandlingen og én, der kan observere gruppen af forældre. En COS-P-gruppe består maksimalt af seks forældrepar for at skabe en nærværende og tryg ramme for forældre og børn. Det er vigtigt med kontinuitet i et COS-forløb, og gruppen skal derfor mødes med maksimum to ugers mellemrum for at få det optimale ud af et forløb (Lier, 2013).

Kilder

Circleofsecurity.net (2013). Circle of Security - Programhjemmeside.

Lier, Stine (2013). Interview med Stine Lier om hendes erfaringer med certificering i COS-P. Foretaget d. 2. december 2013.

Lier, Stine (2016). Interview med Stine Lier om hendes erfaringer med certificering i COS-P og kendskab til, hvor og hvordan metoden anvendes i Danmark. Foretaget af Socialstyrelsen d. 5. december 2016.

Metoden anvendes i flere danske kommuner, hvor man oplever godt udbytte af at anvende den til forældre med børn og unge op til 18 år, der er i risiko for at udvikle eller har udviklet tilknytningsvanskeligheder, selvom metoden primært er målrettet forældre med børn i aldersgruppen 0-5 år (Lier, 2016). Der findes endnu ingen danske studier, der påviser en målbar effekt af COS-P.

I Sverige er effekten af COS-P som supplement til anden behandling undersøgt i projektet COS i Sverige - kunskapsspridning och prövning av ett amerikanskt psykoedukativt föräldraprogram, Circle of Security – Parenting. Projektet blev gennemført som et samarbejde mellem Örebro läns landsting og Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet.

Undersøgelsen blev gennemført som et RCT-studie hos tre geografisk spredte behandlingsenheder for familier med små børn. I alt deltog 52 forældre i alderen 18-44 år med børn under 58 måneder. 24 forældre fik den sædvanlige behandling, og 28 forældre fik derudover otte gruppesessioner med COS-P over 12 måneder.

Resultaterne efter 12 måneder pegede på, at både behandlere og forældre var meget tilfredse med COS-P, der blev oplevet som en støtte i forældrerollen. I gruppen, der modtog COS-P, blev der registreret signifikant større positive forandringer i samspilskvaliteten mellem forældre og børn, samt i forhold til forældrenes forståelse af forældrerollen og af barnet, sammenlignet med kontrolgruppen. Også forældrenes stressniveau faldt mere i COS-P gruppen end hos forældrene i kontrolgruppen (Neander & Mothander, 2015).

I Norge har man i forbindelse med et treårigt klinisk projekt Familievold og omsorg benyttet COS-P i arbejdet med voldsudøvende fædres og voldsudsatte mødres omsorgsevne (Eriksen et al., 2011). Formålet med projektet var at forbedre tilknytningen mellem forældrene og deres børn samt at styrke forældrenes omsorgsevne og viden om voldens konsekvenser for deres børn. På baggrund af erfaringerne fra projektet konkluderes det i en erfaringsopsamling fra projektet, at COS-P virker lovende som metode i arbejdet med forældre i familier med vold. Erfaringerne fra projektet viser dog også, at det er en forudsætning for at få udbytte af COS-P, at de voldsudøvende fædre har arbejdet med og tager ansvar for deres voldsproblematik forud for kurset, og at de voldudsatte mødre ligeledes har deltaget i et forberedende terapitilbud forud for kurset. Erfaringerne viser desuden, at COS-P-metoden er lige så anvendelig overfor forældre med etnisk minoritetsbaggrund som overfor forældre med etnisk norsk baggrund (Ibid.).

Kilder

Childresearch.au.dk (2017). Tidlig Mental Sundhed/Copenhagen Infant Mental Health (besøgt 10.03.2017)

Eriksen et al. (2011). Veileder: Foreldrearbeid der det er vold i familien. Erfaringer og anbefalinger fra et klinisk prosjekt ved Alternativ til Vold. Alternativ til Vold og Gjensidigestiftelsen, Oslo.

Lier, Stine (2016). Interview med Stine Lier om hendes erfaringer med certificering i COS-P og kendskab til, hvor og hvordan metoden anvendes i Danmark. Foretaget d. 5. december 2016.

Neander, Kerstin & Mothander, Pia Risholm (2015). Trygghetscirkeln för ett reflekterandre föräldraskap, Psykologiska Institutionen, Stockholm

Skovgaard Væver, Mette (2016). Mailkorrespondance med forskningsleder Mette Skovgaard Væver vedr. antal medvirkende familier. August 2016.

Det koster ca. 1.400 USD pr. person at deltage i et 4-dages certificeringskursus i COS-P (circleofsecurity.net, 2016). Det svarer i 2016 til ca. 9.700 DKR. Af den systematiske søgning fremkom der ingen studier, der dokumenterer cost-benefit eller cost-effectiveness af COS-metoden. Dette skyldes, at der er en meget begrænset viden om de økonomiske omkostninger forbundet med at implementere COS-P.

Kilder

Circleofsecurity.net (2013). Circle of Security - Programhjemmeside.

Senest opdateret 06-02-2020

Hvor meget ved vi om indsatsen ?

COS-P: Circle of Security – ParentingCOS-P er en familiebehandlingsmetode, der skal fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og omsorgsperson.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi

Hvor meget ved vi om indsatsen ?

COS-P: Circle of Security – ParentingCOS-P er en familiebehandlingsmetode, der skal fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og omsorgsperson.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for COS-P er primært forældre med børn i alderen 0-5 år, hvor børnene er i risiko for at udvikle/ har udviklet tilknytningsvanskeligheder. COS-P kan imidlertid anvendes til behandling og forebyggelse af tilknytningsvanskeligheder hos børn overfor en langt bredere gruppe af forældre og omsorgspersoner. Af denne grund foreligger der ingen eksklusionskriterier. Ved anvendelse af metoden bør man derfor være opmærksom på, hvordan indsatsen kan tilrettelægges for borgere med komplekse problemstillinger eller særlige udfordringer. Der foreligger ingen beskrivelser vedrørende rekruttering eller fastholdelse af borgerne i metoden. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Det teoretiske fundament for COS-P, tilknytningsteorien, er velbeskrevet. COS-P er omsat til skandinavisk kontekst og bygger på anerkendte teoretisk begrundede antagelser, herunder en implicit forandringsteori. Metoden er manualbaseret. Indhold, aktiviteter og rækkefølge i behandlingsforløbet er velbeskrevet, hvilket understøtter metodeintegritet. Der foreligger ingen beskrivelser eller standarder for løbende og systematisk opfølgning på indsatsens implementering og effekt. Ved implementering af COS-P bør man derfor være opmærksom på, hvordan der kan sikres en ensartet anvendelse af metoden, samt hvordan indsatsens effekt kan måles på borgerniveau. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
COS-P er implementeret i flere danske kommuner, men der foreligger ingen dokumenterede erfaringer med implementering af metoden i hverken dansk eller international kontekst. Stine Lier, dansk COS-P vejleder, giver imidlertid nogle erfaringsbaserede anvisninger for tilrettelæggelse af behandlingsforløbene, som vurderes at være relevante og valide. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Effekten af COS-P er endnu ikke dokumenteret i dansk kontekst. Et svensk RCT-studie dokumenterer dog effekten af COS-P som supplement til anden behandling. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren B.
Økonomi
Der findes ikke økonomiske analyser, som evaluerer omkostningerne forbundet med at implementere og anvende COS-P. Dog er omkostningerne forbundet med certificering tilgængelige. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.