Ny vidensplatform

Social- og Boligstyrelsen har lanceret en ny vidensplatform, social.dk. Social.dk skal give indblik i udviklingen på socialområdet ved at præsentere data og aktuel socialfaglig viden på en let tilgængelig måde.

Med lanceringen af den nye vidensplatform - social.dk – lukkes der ned for Vidensportalen. Nedlukningen er fastsat til d. 3. januar 2024. Indhold på Vidensportalen vil frem til nedlukningen ikke blive opdateret.

Det kan du finde på social.dk

På social.dk får du adgang til en nyudviklet data- og rapportbank med centrale tal for socialpolitiske områder. Det kan fx være om specifikke målgrupper som unge i psykisk mistrivsel eller kvinder, der udsættes for vold i nære relationer. Der kan trækkes tal for den enkelte kommune, flere kommuner eller for hele landet. Tallene bliver vist i tabeller, figurer eller grafer.

Du kan også få viden om forskellige målgrupper og andre fokusområder. Hvert område beskrives med en kort introduktion og udvalgte nøgletal, og i tilknytning til dette præsenteres en række relevante sociale indsatser.

Gå til social.dk her

Omsorgssvigt

Når et barns basale behov for kærlighed, tryghed, beskyttelse og stimulation ikke opfyldes, er der tale om psykisk omsorgssvigt, der kan have alvorlige konsekvenser for barnets udvikling. Omsorgssvigt kan skade børn kognitivt og følelsesmæssigt. Børn, der udsættes for vedvarende omsorgssvigt, har ofte svagt udviklede legekompetencer, der på en negativ måde påvirker deres sociale accept hos jævnaldrende.

Omsorgssvigt er ofte tilknyttet forhold hos forældrene – eksempelvis egen opvækst med utryg tilknytning, psykiske lidelser eller misbrug. Disse forhold øger risikoen for omsorgssvigt af egne børn. Social isolation og ringe støtte i forældrenes sociale netværk forstærker yderligere risikoen for omsorgssvigt.

Det er en væsentlig beskyttelsesfaktor for et omsorgssvigtet barn at have en tydelig støttende voksen under opvæksten. Derudover findes der forskellige familiebaserede indsatser med dokumenteret effekt i forhold til forebyggelse og omsorgssvigt, udvikling af forældrekompetencer og understøttelse af børns kognitive og følelsesmæssige udvikling. 

Indsatser

COS-P: Circle of Security – Parenting

COS-P er en familiebehandlingsmetode, der skal fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og omsorgsperson.

Home-Start

Home-Start er et tilbud til familier med børn i førskolealderen, der oplever at være pressede i hverdagen. Tilbuddet har til formål at forebygge kriser og sammenbrud i familien og er baseret på social og praktisk støtte i hjemmet.

ICDP: International Child Development Program

ICDP er et forebyggende og omsorgsvejledende program, der har til formål at forhindre omsorgssvigt og misbrug af børn.

Mentaliseringsguiden

Mentaliseringsguiden er henvendt til fagpersoner, der arbejder med omsorgssvigtede og/eller traumatiserede børn og unge. Guiden indeholder forskellige redskaber til at understøtte udsatte børn og unges evne til at mentalisere, dvs. forstå egen og andres adfærd ud fra bl.a. følelser, tanker, behov og mål.

MST-CAN: Multisystemisk Terapi for Child Abuse and Neglect

MST-CAN er en intensiv hjemmebaseret intervention, der har til formål at støtte familier, hvor er barn eller en ung har været udsat for omsorgssvigt af deres forældre.

Signs of Safety

Signs of Safety er en metode til at styrke samarbejdet mellem familier og fagpersoner omkring udsatte børn og unge.

Triple P – Positive Parenting Program (niveau 4 & 5)

Triple P er et forældretræningsprogram, der har til formål at forebygge adfærdsmæssige følelsesmæssige og udviklingsmæssige problemer hos børn ved at udvikle deres forældres forældreevne.

Baggrundsviden

Definition

Omsorgssvigt kan defineres som en tilstand, hvor en person, der er afhængig af andre personer, ikke får den omsorg og hjælp, som denne har brug for.

Målgruppe

Målgruppen for dette tema er primært børn og unge fra 0 til 18 år, der er eller har været udsat for omsorgssvigt fra deres forældre/primære omsorgspersoner. Temaet belyser også forebyggelse af omsorgssvigt, og målgruppen for temaet omfatter derfor også børn og unge, der er i risiko for at blive udsat for omsorgssvigt fra deres forældre/primære omsorgspersoner.

Omfang

Det er umuligt præcist at angive hvor mange børn og unge, der udsættes for omsorgssvigt. Det er der flere årsager til, men en af årsagerne er, at tilfælde af omsorgssvigt ikke registreres i en særskilt og samlet kategori, når der indberettes til myndighederne.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Omsorgssvigt indebærer, at forældre/barnets primære omsorgspersoner ikke giver barnet tilstrækkelig omsorg. Forældres egne opvækstvilkår og personlige dimensioner, såsom utrygge tilknytningsmønstre, følelsesmæssig umodenhed og psykiske lidelser kan påvirke forældrenes muligheder for at give deres børn tilstrækkelig god omsorg.

Aktører - ansvar og roller

De fagprofessionelle, der møder alle børn og unge har en central opgave i forhold til tidligt at identificere børn og unge, der udsættes for omsorgssvigt. Det gælder fx praktiserende læger, sundhedsplejersker, tandlæger, pædagoger m.fl. Alle har skærpet underretningspligt, hvis de får kendskab til eller grund til at antage, at et barn har behov for særlig støtte (Servicelovens § 153).

Fædres involvering i børnesager

Det kan have stor betydning for børnene, at fædrene inddrages i det sociale familiesamarbejde. Også en fraflyttet fader kan have ressourcer i forhold til barnet og rumme udviklingsmuligheder, som viser sig centrale for barnets udvikling.

Opsporing af børn i familier med alkoholproblemer

1-2 børn i hver skoleklasse vokser op i en familie med alkoholproblemer. Børn fra familier med alkoholproblemer er seks gange mere belastede end et gennemsnitligt dansk barn, hvilket kan have betydelige følgevirkninger langt ind i voksenlivet. Systematisk fokus på opsporing og indgriben overfor alkoholproblemer i børnefamilier er derfor vigtigt at prioritere særligt i institutioner og organisationer, der arbejder med børn.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Omsorgssvigt.