Definition

Læring er i temaet bredt defineret som de processer, der leder til, at børn og unge udvikler kognitive, sociale, motoriske, adfærdsmæssige, og følelsesmæssige færdigheder eller kompetencer. Temaets primære fokus er indsatser, der supplerer og understøtter læring i dagtilbud og skole og som inddrager barnets private og professionelle netværk.

Læring er i temaet defineret som alle de processer, der fører til at børn og unge udvikler ny viden, færdigheder eller kompetencer bredt set blandt andet i forhold til kognitive, sociale, motoriske, adfærdsmæssige og følelsesmæssige færdigheder eller kompetencer (Hermansen, 2005; Illeris, 2006).

I dette tema er fokus på  på understøttelse af børn i risiko samt udsatte og anbragte børn og unges læring.   

Temaet er afgrænset til at have fokus på læringsunderstøttende indsatser, der inddrager barnets eller den unges omgivelser, i form af familie, plejefamilie eller øvrige netværk, herunder også professionelt netværk som eksempelvis kontaktperson, i de læringsunderstøttende aktiviteter. Der er ikke fokus på indsatser, der er primært forankrede i fx dagtilbud og skole.

Definition af læring på grundskoleområdet

På grundskoleområdet opereres med en forståelse af læring, der lægger sig op ad Folkeskolelovens formålsparagraffer. Med henvisning til Folkeskolelovens formålsparagraffer handler læring om:

  • Læring er tilegnelse af kundskaber og færdigheder (Folkeskoleloven, §1),
  • Læring er noget eleverne udvikler (Folkeskoleloven §1 stk. 2)
  • Læring indeholder holdningsdannelse (Folkeskoleloven §1 stk. 3).

Læs Folkeskoleloven på Retsinformation.dk

Definition af læring på dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet handler læring om dannelse, udvikling og forandring, og det forstås som den proces, hvor et menneske omformer og udvikler sin viden, sin forståelse og sine færdigheder. Læring vedrører forskellige forhold i et menneskes liv: Dannelse af identitet, forståelse og refleksion samt handling. Ligeledes forstår man på dagtilbudsområdet læring som en proces, der ikke kun finder sted i dagtilbuddet, men i mange forskellige kontekster såsom hjemmet, vuggestuen, børnehaven, på gåturen og på arbejdspladsen (Folketinget, 2016).

Læs dagtilbudsloven på Retsinformation.dk

Kilder

Hermansen, Mads (2005). Læringens univers. Aarhus: Forlaget KLIM. 

Illeris, Knud (2006). Læring. København. Roskilde Universitetsforlag. 

Forslag til lov om ændring af lov om social service (Pædagogiske lærerplaner i dagtilbud til børn), 2003-04 - L 124 fremsat 17/12/2003. Tilgængelig fra: http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/20031/lovforslag_som_fremsat/L124.htm [lokaliseret 16-06-16].