Målgruppe

Målgruppen for temaet er kommunale aktører, der har ansvaret for at sikre, at indsatsen til børn og unge med behov for særlig støtte understøtter barnets bedste og styrker inddragelsen af barnet eller den unge, familien og netværket.

Majken Møller Petersen & Amanda Laurvig Haugaard | Socialstyrelsen

Temaets målgruppe er alle de aktører i kommunerne, der har ansvaret for at sikre, at indsatsen til børn og unge med behov for særlig støtte understøtter barnets bedste og styrker inddragelsen af barnets egne synspunkter i sagsbehandlingen og i de sociale tilbud. Det drejer sig om de faglige ledere og myndighedssagsbehandlere samt tværprofessionelle, der samarbejder med myndighedssagsbehandlere om udsatte børn og unge.

Støtten skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. Det drejer sig om børn og unge i alderen 0-18 år og deres familier og netværk, der modtager sociale foranstaltninger i form af forebyggende indsatser eller anbringelse i henhold til servicelovens kapitel 11. Derudover drejer det sig om børn og unge i alderen 0-18 år og deres familier, der udviser tegn på mistrivsel, eller som er i risiko for at udvikle problemer, der medfører et behov for særlig støtte efter servicelovens § 11.

Læs mere om inddragelse af børn og unge på Vidensportalen her

Læs mere om inddragelse af familie og netværk på Vidensportalen her

Senest opdateret 05-05-2021