Inddragelse

Inddragelse af børn og unge samt inddragelse af familie og netværk er et vigtigt led i sagsbehandlingen og er med til at skabe en helhedsorienteret tilgang. Det handler bl.a. om at inddrage og fremhæve barnets perspektiv som helt afgørende i en børnesag samt betydningen af de voksnes indbyrdes samarbejde. Når samarbejdet fungerer, kan det fx være medvirkende til at give barnet ro og tryghed til at fungere i sit hverdagsliv og være medvirkende til at skabe kontinuitet i forhold til relationen til forældrene.

Målgruppen for temaet er kommunale aktører, der har ansvaret for at sikre, at indsatsen til børn og unge med behov for særlig støtte understøtter barnets bedste og styrker inddragelsen af barnet, familien og netværket. Det drejer sig om børn og unge i alderen 0-18 år og deres familier og netværk, der modtager sociale foranstaltninger i form af forebyggende indsatser eller anbringelse. Derudover drejer det sig om børn og unge i alderen 0-18 år og deres familier, der udviser tegn på mistrivsel eller er i risiko for at udvikle problemer, der medfører et behov for særlig støtte.

I temaet præsenteres tilgange, metoder og redskaber, som kan bidrage til at inddrage børn, unge og familier. Temaet præsenterer bl.a. Det inddragende netværksmøde, en metode som kan bidrage til at nuancere beslutningsgrundlaget, ved både at inddrage det professionelle og det private netværk i form af et netværksmøde og FIT et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, som er udviklet til at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af terapeutiske tilgange. Derudover kan du bl.a. læse om Åben Dialog, Signs of Safety, Familierådslagning og Processuelle Netværksmøder. Indsatserne, der præsenteres i temaet, er udvalgt med baggrund i deres anvendelighed i en dansk kontekst. 

Et videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv blev etableret i 2021 i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår. Sammen udbreder de tre organisationer eksisterende viden om børneinddragelse og udsatte børns liv til fagpersoner. Det sker bl.a. via rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb, konferencer og webinarer.

Læs mere om Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv her.

Videnscenteret udgiver løbende vidensindsamlinger og har bl.a. udgivet vidensindsamlingen: Børn og unges inddragelse i myndighedssagsbehandling på børne- og ungeområdet. Udgivelsen belyser nyere viden om børn og unges oplevelser af inddragelse og er struktureret ud fra professor Laura Lundys model for børneinddragelse.

Læs mere om nyere viden om børn og unges oplevelser af inddragelse i egen sag her.

Indsatser

Åben Dialog

Åben Dialog er en tværsektoriel tilgang, der fokuserer på inddragelse af borgerens private og professionelle netværk i forbindelse med psykiske vanskeligheder.

Det inddragende netværksmøde

Det inddragende netværksmøde er en metode, som kan medvirke til en god dialog og et konstruktivt samarbejde. Ligeledes kan metoden bidrage til at imødekomme lovkravet om, at det i børnesager altid skal overvejes, hvordan der kan ske en systematisk inddragelse af netværket.

Familierådslagning

Familierådslagning bruges ofte i børnesager, fx som led i en afklaring af, om en anbringelse er den rette foranstaltning for barnet. Familierådslagning bidrager til at inddrage barnets netværk i beslutninger vedrørende barnet for at aktivere alles ressourcer og sikre de bedst mulige tiltag for barnet.

Feedback Informed Treatment (FIT)

Feedback Informed Treatment (FIT) er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, der er udviklet til professionelle behandlere og kan anvendes på alle behandlingsforløb. Formålet med FIT er at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af den terapeutiske indsats ved at inddrage borgeren.

Signs of Safety

Signs of Safety er en metode til at styrke samarbejdet mellem familier og fagpersoner omkring udsatte børn og unge.

Baggrundsviden

Definition

I dette tema er inddragelse defineret og afgrænset som kommunens forpligtelse til at inddrage og samarbejde med barnet, familien og netværket i sagsbehandlingen og i den sociale indsats. Inddragelse er derudover defineret som det tværprofessionelle samarbejde over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Målgruppe

Målgruppen for temaet er kommunale aktører, der har ansvaret for at sikre at indsatsen til børn og unge med behov for særlig støtte understøtter barnets bedste og styrker inddragelsen af barnet, familien og netværket.

Det tværprofessionelle samarbejde

Det tværprofessionelle samarbejde er medvirkende til at optimere indsatsen for børn og unge med behov for særlig støtte. Det er derudover vigtigt, at de fagprofessionelle sikrer inddragelse af barnets perspektiv.

Inddragelse af børn og unge

Inddragelse af barnets eller den unges perspektiv er et vigtigt led i sagsbehandlingen, der kræver høj grad af børnefaglig kompetence.

Inddragelse og samarbejde med familie og netværk

Inddragelse og samarbejde med familie og netværk skaber helhedsorientering i sagsbehandlingen.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Inddragelse.