Ny vidensplatform

Social- og Boligstyrelsen har lanceret en ny vidensplatform, social.dk. Social.dk skal give indblik i udviklingen på socialområdet ved at præsentere data og aktuel socialfaglig viden på en let tilgængelig måde.

Med lanceringen af den nye vidensplatform - social.dk – lukkes der ned for Vidensportalen. Nedlukningen er fastsat til d. 3. januar 2024. Indhold på Vidensportalen vil frem til nedlukningen ikke blive opdateret.

Det kan du finde på social.dk

På social.dk får du adgang til en nyudviklet data- og rapportbank med centrale tal for socialpolitiske områder. Det kan fx være om specifikke målgrupper som unge i psykisk mistrivsel eller kvinder, der udsættes for vold i nære relationer. Der kan trækkes tal for den enkelte kommune, flere kommuner eller for hele landet. Tallene bliver vist i tabeller, figurer eller grafer.

Du kan også få viden om forskellige målgrupper og andre fokusområder. Hvert område beskrives med en kort introduktion og udvalgte nøgletal, og i tilknytning til dette præsenteres en række relevante sociale indsatser.

Gå til social.dk her

Børn og unge med angst

Angst er en psykisk lidelse, der er kendetegnet ved en følelse af frygt, anspændthed og uro. Børn og unge med angst kan opleve, at angsten har en stor indvirkning på, hvordan de fungerer sammen med jævnaldrende – og angsten kan derfor have store konsekvenser for børn og unges sociale liv og udvikling.

Angst som en følelse af frygt for fx mørke, spøgelser eller døden er en almindelig del af alle børns udvikling. For langt de fleste børn går angsten i sig selv igen, men for nogle påvirker den barnets livskvalitet og kan udvikle sig til en psykisk vanskelighed. Angst kan også komme til udtryk som fysiske symptomer, som fx ondt i maven eller ondt i hovedet. Disse fysiske symptomer kan resultere i at barnet eller den unge i flere tilfælde ikke formår at komme i skole

Der findes altså flere forskellige former for angst, som kan komme til udtryk på forskellige måder. Nogle børn og unge med angst kan være udadreagerende, mens andre kan være stille og indadvendte.

I de tilfælde, hvor angst forhindrer et barn eller en ung i at leve et normalt og alderssvarende liv, og hvor voksne oplever, at barnets eller den unges udvikling og trivsel er truet, bør angsten udredes og behandles af professionelle.

I dette tema præsenteres artikler, som omhandler indsatser til børn og unge med angst. Du kan bl.a. læse om metoderne kognitiv adfærdsterapi og Cool Kids. Derudover belyser temaet fx også igangværende forskning på området.

Indsatser

Biblioterapi - forældre som assisterende terapeuter ved behandling af børn med angst

Biblioterapi baseret på Cool Kids angstprogrammet er en indsats, der inddrager forældrene som assisterende terapeuter i behandling af børn med angst. Programmet viser lovende resultater.

Caseformuleringsbaseret behandling til børn med angst

Caseformuleringsbaseret behandling baseret på kognitiv adfærdsterapi er en effektiv metode ved behandling af børn og unge, der lider af angst. Metoden er afprøvet med lovende resultater i Danmark.

Cool Kids/Chilled - angstprogram for børn og unge

Effekten af Cool Kids-programmet er positiv ved behandling af børn og unge med angst. Programmet er afprøvet i Danmark på en universitetsklinik, i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Børne- og Ungdompsykiatrien.

Igangværende dansk forskning

En del af den igangværende forskning i Danmark fokuserer på metoder til behandling af børn med angst.

Metakognitiv terapi til børn med angst

Metakognitiv terapi er en behandlingsform, der anvendes til børn med angst. Formålet er at lære barnet at håndtere sin angst ved at identificere og udfordre sine tanker om tanker. Forskning viser positive resultater for behandlingen.

Mindfulness

Mindfulness kan mindske angst hos børn og unge med angstrelaterede lidelser. Mindfulness kan også fremme trivsel og forebygge angst- og stresssymptomer blandt studerende eller skoleelever. Det tyder imidlertid på, at ikke alle studerende og elever profiterer af mindfulness.

Baggrundsviden

Definition

De tidligste og mest almindeligt forekommende former for angst hos børn er abnorm separationsangst og specifik fobi. Hos unge forekommer socialangst og generaliseret angst oftere.

Målgruppe

Der findes flere forskellige former for angst, og angst kan komme til udtryk på forskellige måder. Nogle børn med angst kan være udadreagerende, mens andre børn med angst kan være stille og indadvendte.

Omfang

Angst er blandt de mest almindelige psykiske vanskeligheder hos børn og unge. Det anslås, at hyppigheden blandt børn i alderen 6-12 år er på 12,3 % og 11 % for unge i alderen 13-18 år (Costello, 2011).

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

En psykisk forstyrrelse som angst kan forstås som et resultat af et komplekst samspil mellem en lang række af risiko- og beskyttelsesfaktorer. Risiko- eller beskyttelsesfaktorer er dynamiske og ikke statiske fænomener, og der er mange forskelligartede faktorer, som samtidigt påvirker barnets udvikling.

Kognitiv adfærdsterapi og angst

I dag er én af de mest anvendte former for behandling af angst hos børn og unge kognitiv adfærdsterapi (KAT) – også kaldet CBT fra det engelske Cognitive Behavioural Therapy. I de seneste år er der gennemført flere systematiske reviews, som viser, at den kognitive tilgang har stor effekt i forhold til at behandle børn med angst.

Stepped care

En model for organisering og tilpasning af behandlingstilbud til bl.a. børn og unge med angst

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet Børn med angst.