Søgeresultater

Din søgning gav 1151 resultater

Litteraturliste til temaet Unge med selvskadende adfærd.pdf

Kortlægning af lovende praksisser på området for overgreb mod børn og unge

VIVE har i 2017 kortlagt og indkredset lovende praksis på området for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i alderen 0-17 år. Kortlægningen viser en alsidighed i anvendt praksis i forhold til formål, fokus og målgruppe og peger på i alt 14 lovende praksisser.

Kortlægning af lovende praksisser på området for overgreb mod børn og unge

VIVE har i 2017 kortlagt og indkredset lovende praksis på området for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i alderen 0-17 år. Kortlægningen viser en alsidighed i anvendt praksis i forhold til formål, fokus og målgruppe og peger på i alt 14 lovende praksisser.

Samtaler med børn og unge i myndighedssagsbehandling

Det er vigtigt, at myndighedsrådgivere, som foretager samtaler med børn om vanskelige emner i svære situationer, har de fornødne faglige kompetencer, så samtalen resulterer i, at barnets perspektiv kommer i fokus i alle børnefamiliesager.

Omfang og målgruppe

I Danmark skønnes ca. 50.000 mennesker at have udviklingshæmning. Mennesker med udviklingshæmning har generelt et dårligere helbred end den øvrige befolkning.

Omfang og målgruppe

I Danmark skønnes ca. 50.000 mennesker at have udviklingshæmning. Mennesker med udviklingshæmning har generelt et dårligere helbred end den øvrige befolkning.

Hjælpemidler til at reducere udfordrende adfærd

Hjælpemidler og andre velfærdsteknologiske løsninger kan medvirke til at reducere udfordrende adfærd hos borgere med udviklingshæmning. Forudsætningen er, at de fagprofessionelle har viden om, hvordan hjælpemidlerne og teknologierne anvendes.

Hjælpemidler til at reducere udfordrende adfærd

Hjælpemidler og andre velfærdsteknologiske løsninger kan medvirke til at reducere udfordrende adfærd hos borgere med udviklingshæmning. Forudsætningen er, at de fagprofessionelle har viden om, hvordan hjælpemidlerne og teknologierne anvendes.

Litteraturliste til temaet Senfølger efter seksuelle overgreb

Critical Time Intervention (CTI)

Critical Time Intervention (CTI) er en case-management-metode målrettet borgere i en kritisk overgangsfase. Formålet med CTI-metoden er at sikre en vellykket overgang til et nyt liv for borgeren, at styrke borgerens samlede livssituation og at understøtte borgeren i at blive mere selvhjulpen.

Critical Time Intervention (CTI) til unge i efterværn

Critical Time Intervention (CTI) er en case-management-metode, som er målrettet borgere i en kritisk overgangsfase. Formålet med CTI-metoden er at sikre en vellykket overgang til et nyt liv for borgeren, styrke borgerens samlede livssituation og understøtte borgeren i at blive mere selvhjulpen.

Sammenhængende indsatser i tværgående teams

I tværgående teams kan medarbejderne arbejde med sammenhæng og koordination i et tværfagligt samarbejde med adskilte myndighedsroller.

Sammenhængende indsatser i nye organisatoriske enheder

En sammenhængende indsats kan tilrettelægges i en ny organisatorisk enhed, hvor man arbejder i nye enheder og teams om en bestemt målgruppe.

Igangværende dansk forskning

Hvilken rolle spiller digitale fællesskaber og ligeværdige bevægelsesfællesskaber for børn og unge handicap? Og hvordan kan kommuner og foreninger understøtte inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber?

Udviklingshæmning og demens

Karruselelement

Faglig ledelse og styring

Myndighedsområdet er et komplekst felt, der kræver ledelse og styring, for at børn og familier i udsatte positioner oplever en ensartet sagsbehandling, som er fagligt velfunderet, og som overholder lovens rammer. I denne artikel beskrives det, hvordan den faglige ledelse kan understøtte høj kvalitet i sagsbehandlingen af børn og unge i udsatte positioner ved at sætte retning for sagsbehandlingen. Artiklen er særligt målrettet faglige ledere i kommunernes forvaltninger.

Faglig ledelse og styring

Myndighedsområdet er et komplekst felt, der kræver ledelse og styring, for at børn og familier i udsatte positioner oplever en ensartet sagsbehandling, som er fagligt velfunderet, og som overholder lovens rammer. I denne artikel beskrives det, hvordan den faglige ledelse kan understøtte høj kvalitet i sagsbehandlingen af børn og unge i udsatte positioner ved at sætte retning for sagsbehandlingen. Artiklen er særligt målrettet faglige ledere i kommunernes forvaltninger.

digital tale

Digital tale betyder, at talen er optaget af et menneske, som en lydoptager (audio recorder) kan afspille.

syntetisk tale

Syntetisk tale er helt kunstgjort computerbaseret tale, dvs. et sprogteknologisk produkt, som omdanner skreven tekst til tale.

dedikerede ”stand alone-enheder”

Dedikerede hjælpemidler er designet med det formål at afhjælpe en bestemt målgruppe og/eller funktionsnedsættelse.

Evaluering og dokumentation af tværsektorielle samarbejder om sociale indsatser

Artiklen præsenterer to tilgange, der kan bruges til at dokumentere og evaluere sociale samarbejder, der går på tværs af sektorer.

Evaluering og dokumentation af tværsektorielle samarbejder om sociale indsatser

Artiklen præsenterer to tilgange, der kan bruges til at dokumentere og evaluere sociale samarbejder, der går på tværs af sektorer.

Social Tænkning

Social Tænkning er en tilgang, der styrker sociale kompetencer hos børn med socialkognitive vanskeligheder. Der er gode praksiserfaringer med at benytte tilgangen til børn med autisme.

Social Tænkning

Social Tænkning er en tilgang, der styrker sociale kompetencer hos børn med socialkognitive vanskeligheder. Der er gode praksiserfaringer med at benytte tilgangen til børn med autisme.

Litteraturliste til temaet Deltagelse i fritidsfællesskaber for børn og unge med handicap

Krop og mad

Dansk og international forskning viser, at mennesker med udviklingshæmning har en større risiko for både overvægt og undervægt end den øvrige befolkning. Det skyldes i høj grad uhensigtsmæssige kostvaner, der har negativ betydning for det fysiske og psykiske velbefindende.

Krop og mad

Dansk og international forskning viser, at mennesker med udviklingshæmning har en større risiko for både overvægt og undervægt end den øvrige befolkning. Det skyldes i høj grad uhensigtsmæssige kostvaner, der har negativ betydning for det fysiske og psykiske velbefindende.

Krop og bevægelse

Dansk og international forskning viser, at mennesker med udviklingshæmning er mindre fysisk aktive end den øvrige befolkning. En række barrierer vanskeliggør målgruppens fysiske udfoldelse.

Krop og bevægelse

Dansk og international forskning viser, at mennesker med udviklingshæmning er mindre fysisk aktive end den øvrige befolkning. En række barrierer vanskeliggør målgruppens fysiske udfoldelse.

Litteraturliste til temaet Udviklingshæmning og demens

Litteraturliste

PEERS – Social færdighedstræning til unge med autisme

PEERS er et manualiseret program målrettet unge med autisme. PEERS træner sociale færdigheder med særligt fokus på at indgå i socialt samspil med kammerater. Effektstudier har vist gode resultater af programmet.

Litteraturliste til temaet Borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov

Litteraturliste til temaet Borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov

Organisering af sammenhængende indsatser

Definition

Sammenhængende indsatser er kendetegnet ved at gå på tværs af lovgivninger og myndighedsområder samt være målrettet borgere med komplekse problemer og/eller støttebehov.

Målgruppe

Gruppen af borgere og familier med behov for en koordineret og sammenhængende indsats er en bred og uensartet gruppe. Fælles for gruppen er, at behovet for en sammenhængende indsats skyldes komplekse sociale problemer og/eller støttebehov.

Lovgivning

Borgere og familier med komplekse sociale problemer og/eller støttebehov får ofte indsatser efter mange forskellige lovgivninger. Politisk er der opmærksomhed på at sikre sammenhæng på tværs.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste til temaet Organisering af sammenhængende indsatser.

Litteraturliste til temaet Børn og unge med cerebral parese

Fritidsfællesskaber for børn og unge med handicap

Betydning af deltagelse i fællesskaber

Sociale relationer og deltagelse i fællesskaber er vigtige for børn og unge med handicaps selvbillede og identitetsudvikling.

Betydning af deltagelse i fællesskaber

Sociale relationer og deltagelse i fællesskaber er vigtige for børn og unge med handicaps selvbillede og identitetsudvikling.

Definition: Deltagelse og oplevelsen af at høre til

Deltagelse er mere end at være til stede. Deltagelse kræver, at barnet eller den unge med handicap oplever medbestemmelse, handlemuligheder og tilknytning.

Definition: Deltagelse og oplevelsen af at høre til

Deltagelse er mere end at være til stede. Deltagelse kræver, at barnet eller den unge med handicap oplever medbestemmelse, handlemuligheder og tilknytning.

Definition: Fritidsfællesskaber og handicap

Fritidsfællesskaber kan være mange ting og se ud på mange måder. Det gælder også for børn og unge med handicap. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i barnet eller den unges ønsker og interesser.

Definition: Fritidsfællesskaber og handicap

Fritidsfællesskaber kan være mange ting og se ud på mange måder. Det gælder også for børn og unge med handicap. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i barnet eller den unges ønsker og interesser.

Faktorer i familien med betydning for deltagelse i fritidsfællesskaber

Familiens støtte er vigtig for børn og unge med handicaps deltagelse i fritidsfællesskaber. Artiklen giver inspiration til, hvordan forældre og kommunale medarbejdere bedst støtter barnets deltagelse.

Faktorer i familien med betydning for deltagelse i fritidsfællesskaber

Familiens støtte er vigtig for børn og unge med handicaps deltagelse i fritidsfællesskaber. Artiklen giver inspiration til, hvordan forældre og kommunale medarbejdere bedst støtter barnets deltagelse.

Igangværende dansk forskning

Hvilken rolle spiller digitale fællesskaber og ligeværdige bevægelsesfællesskaber for børn og unge handicap? Og hvordan kan kommuner og foreninger understøtte inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber?

Faktorer hos børn og unge med handicap med betydning for deres deltagelse i fritidsfællesskaber

Identitet, motivation samt fysisk og mental sundhed har en betydning for børn og unge med handicaps mulighed for at deltage i fritidsfællesskaber. At arbejde med barnets eller den unges motivation er vigtig for at øge deres deltagelse.

Faktorer hos børn og unge med handicap med betydning for deres deltagelse i fritidsfællesskaber

Identitet, motivation samt fysisk og mental sundhed har en betydning for børn og unge med handicaps mulighed for at deltage i fritidsfællesskaber. At arbejde med barnets eller den unges motivation er vigtig for at øge deres deltagelse.

Målgruppe

Børn og unge med handicap er ofte i risiko for at blive ekskluderet fra sociale fritidsfælleskaber. Særligt har graden af barnets funktionsniveau og typen af handicap betydning for mulighederne for at deltage i fritidsfællesskaber.

Målgruppe

Børn og unge med handicap er ofte i risiko for at blive ekskluderet fra sociale fritidsfælleskaber. Særligt har graden af barnets funktionsniveau og typen af handicap betydning for mulighederne for at deltage i fritidsfællesskaber.

Omfang af børn og unge med handicaps deltagelse i fritidsfællesskaber

Børn og unge med funktionsnedsættelser deltager mindre i fritidsfællesskaber end jævnaldrende. Parametre som grad af funktionsniveau, type af fritidsfællesskab, køn og alder ser ud til at spille en rolle.

Omfang af børn og unge med handicaps deltagelse i fritidsfællesskaber

Børn og unge med funktionsnedsættelser deltager mindre i fritidsfællesskaber end jævnaldrende. Parametre som grad af funktionsniveau, type af fritidsfællesskab, køn og alder ser ud til at spille en rolle.

Faktorer i miljøet med betydning for deltagelse i fritidsfællesskaber

Utilgængelige træningssteder, mangel på kompetencer og usikre holdninger kan gøre det svært for børn og unge med handicap at deltage i sociale fritidsfællesskaber. I artiklen er der inspiration til, hvordan man kan arbejde med disse faktorer.

Faktorer i miljøet med betydning for deltagelse i fritidsfællesskaber

Utilgængelige træningssteder, mangel på kompetencer og usikre holdninger kan gøre det svært for børn og unge med handicap at deltage i sociale fritidsfællesskaber. I artiklen er der inspiration til, hvordan man kan arbejde med disse faktorer.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet Fritidsfællesskaber for børn og unge med handicap.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet Fritidsfællesskaber for børn og unge med handicap.

Indsatser

Fritidsvejledning og inklusion i fritidsfællesskaber

Gennem fritidsvejledning og brobygning kan man understøtte børn og unges deltagelse i fritidsfællesskaber. Erfaringer med implementering viser, at det bl.a. er væsentligt at sikre et godt samarbejde på tværs af kommune og civilsamfund.

Indsatser

De Utrolige År Småbørn - et forældreprogram

Forskningsstudier viser, at der er en positiv effekt af De Utrolige År målrettet forældre til børn i alderen 1-3 år. Interventionen styrker forældrekompetencer og relationen mellem forældre og barn og bevæger barnets udvikling i en positiv retning.

Social støtte

Social støtte i overgangen til og fastholdelse i job tilbyder udsatte ledige en koordineret og integreret social- og beskæftigelsesrettet indsats. Erfaringer fra fem danske kommuner viser, at indsatsen hjælper flere med at få og fastholde et job.

Sammenhængende indsatser i eksisterende regi

Kommuner kan med nye arbejdsgange og samarbejdsformer opnå bedre sammenhæng mellem samtidige borgerrettede indsatser uden at ændre på den eksisterende struktur og organisering.

Sammenhængende indsatser i nye organisatoriske enheder

En sammenhængende indsats kan tilrettelægges i en ny organisatorisk enhed, hvor man arbejder i nye enheder og teams om en bestemt målgruppe.

Sammenhængende indsatser i tværgående teams

I tværgående teams kan medarbejderne arbejde med sammenhæng og koordination i et tværfagligt samarbejde med adskilte myndighedsroller.

Ensomhed

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Ensomhed.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Ensomhed.

Definition af ensomhed

Følelsen af ensomhed skal forstås i sammenhæng med menneskers behov for at knytte bånd til andre, indgå i fællesskaber og høre til. Ensomhed er en subjektiv følelse, der kan opstå for alle.

Definition af ensomhed

Følelsen af ensomhed skal forstås i sammenhæng med menneskers behov for at knytte bånd til andre, indgå i fællesskaber og høre til. Ensomhed er en subjektiv følelse, der kan opstå for alle.

Ensomhedens følgevirkninger

Den kortvarige følelse af ensomhed er en normal del af livet, men når følelsen bliver langvarig og opleves intenst, kan den få negative konsekvenser for det fysiske og mentale helbred.

Ensomhedens følgevirkninger

Den kortvarige følelse af ensomhed er en normal del af livet, men når følelsen bliver langvarig og opleves intenst, kan den få negative konsekvenser for det fysiske og mentale helbred.

Måling af ensomhed

Det er vanskeligt at estimere omfanget af mennesker, som oplever ensomhed. Det kan skyldes, at ensomhed opleves som tabubelagt, og at det derfor kan være svært at fortælle om ensomhed til andre.

Måling af ensomhed

Det er vanskeligt at estimere omfanget af mennesker, som oplever ensomhed. Det kan skyldes, at ensomhed opleves som tabubelagt, og at det derfor kan være svært at fortælle om ensomhed til andre.

Ensomhedens omfang

Omtrent én ud af otte danskere viser tegn på svær ensomhed. Data indikerer, at ensomhed har været et stigende problem i befolkningen i en længere årrække.

Ensomhedens omfang

Omtrent én ud af otte danskere viser tegn på svær ensomhed. Data indikerer, at ensomhed har været et stigende problem i befolkningen i en længere årrække.

Ensomhedens risikofaktorer

Ensomhed kan ramme alle, uanset alder og befolkningsgruppe. Der er dog nogle befolkningsgrupper, som er i større risiko for at opleve ensomhed end andre.

Ensomhedens risikofaktorer

Ensomhed kan ramme alle, uanset alder og befolkningsgruppe. Der er dog nogle befolkningsgrupper, som er i større risiko for at opleve ensomhed end andre.

Litteraturliste til temaet Vold i nære relationer

Kommunikation

Udfordringer med kommunikation og tale ses ofte hos gruppen af børn og unge med cerebral parese. Kommunikationsudfordringerne er ofte knyttet til de motoriske følger og har betydning for barnets sociale liv og deltagelsesmuligheder.

Kommunikation

Udfordringer med kommunikation og tale ses ofte hos gruppen af børn og unge med cerebral parese. Kommunikationsudfordringerne er ofte knyttet til de motoriske følger og har betydning for barnets sociale liv og deltagelsesmuligheder.

Håndbog i lovende praksis

Håndbog i lovende praksis er en vejledning til at udvikle og vidensbasere praksis på det specialiserede socialområde.

tidl. Afklaring

Håndbog i lovende praksis

Håndbog i lovende praksis er en vejledning til at udvikle og vidensbasere praksis på det specialiserede socialområde.

Beskrivelse af metoder og indsatser

Analyse og rapportering

Anvendelse af dokumentation

Definition af sundhedsfremme

I Danmark har alle ret til let og lige adgang til sundhedsfremmende indsatser. Alligevel er der en social ulighed i sundhed, bl.a. for mennesker med udviklingshæmning. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på sundhedsfremme, rettigheder og individuelle initiativer, der fremmer sundheden hos voksne med udviklingshæmning.

Definition af sundhedsfremme

I Danmark har alle ret til let og lige adgang til sundhedsfremmende indsatser. Alligevel er der en social ulighed i sundhed, bl.a. for mennesker med udviklingshæmning. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på sundhedsfremme, rettigheder og individuelle initiativer, der fremmer sundheden hos voksne med udviklingshæmning.

Opsporing

Mennesker med udviklingshæmning er ofte ikke selv opmærksomme på ændringer i helbredet eller har kompetencer til at fortælle, når de har smerter eller ubehag. De er derfor afhængige af, at omgivelserne er opmærksomme på at foretage opsporing og reagerer på ændringer i adfærd og tilstand.

Opsporing

Mennesker med udviklingshæmning er ofte ikke selv opmærksomme på ændringer i helbredet eller har kompetencer til at fortælle, når de har smerter eller ubehag. De er derfor afhængige af, at omgivelserne er opmærksomme på at foretage opsporing og reagerer på ændringer i adfærd og tilstand.

Mestring og selvbestemmelse i relation til sundhedsfremme

Meningsfulde, håndterbare og begribelige aktiviteter fremmer mestringsevne og kontrol hos den enkelte voksne med udviklingshæmning. Fokus på sundhedsfremmende aktiviteter kræver engagerede og motiverede medarbejdere, som gennem fremme af den enkeltes selvbestemmelsesret kan bane vejen til en sundhedsfremmende hverdag.

Mestring og selvbestemmelse i relation til sundhedsfremme

Meningsfulde, håndterbare og begribelige aktiviteter fremmer mestringsevne og kontrol hos den enkelte voksne med udviklingshæmning. Fokus på sundhedsfremmende aktiviteter kræver engagerede og motiverede medarbejdere, som gennem fremme af den enkeltes selvbestemmelsesret kan bane vejen til en sundhedsfremmende hverdag.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Flere forhold kan udgøre en risiko for, om mennesker med udviklingshæmning modtager den rette støtte til at leve sundt og har adgang til de nødvendige sundhedsfremmende tilbud og den rette behandling ved sygdomme. Her udgør viden og kompetencer hos det faglige personale en væsentlig beskyttende faktor.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Flere forhold kan udgøre en risiko for, om mennesker med udviklingshæmning modtager den rette støtte til at leve sundt og har adgang til de nødvendige sundhedsfremmende tilbud og den rette behandling ved sygdomme. Her udgør viden og kompetencer hos det faglige personale en væsentlig beskyttende faktor.

Team Tvilling

Team Tvilling er et sports- og inklusionsprojekt, der blander aktive løbere og mennesker med handicap, som ikke kan løbe. Resultaterne tyder på, at deltagelse i Team Tvilling har positiv betydning både fysiologisk, mentalt og socialt.

Team Tvilling

Team Tvilling er et sports- og inklusionsprojekt, der blander aktive løbere og mennesker med handicap, som ikke kan løbe. Resultaterne tyder på, at deltagelse i Team Tvilling har positiv betydning både fysiologisk, mentalt og socialt.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet Udviklingshæmning og sundhedsfremme.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet Udviklingshæmning og sundhedsfremme.

Sundhedstjek

Sundhedstjek er en tværfaglig sundhedspædagogisk indsats, der har til formål at opspore og forebygge sundhedsproblemer hos voksne med udviklingshæmning.

Indsatser

Indsatser

Udviklingshæmning og sundhedsfremme

Mentaliseringsguiden

Mentaliseringsguiden er henvendt til fagpersoner, der arbejder med omsorgssvigtede og/eller traumatiserede børn og unge. Guiden indeholder forskellige redskaber til at understøtte udsatte børn og unges evne til at mentalisere, dvs. forstå egen og andres adfærd ud fra bl.a. følelser, tanker, behov og mål.

Siden findes ikke

Ups ... Vi har ledt og ledt, men kan desværre ikke finde den side, du leder efter.

Litteraturliste til temaet Udviklingshæmning og sundhedsfremme

Vejen til uddannelse og beskæftigelse – en samarbejdsmodel

Samarbejdsmodellen sikrer systematisk inddragelse af udsatte unge, et tværfagligt samarbejde med en klar ansvarsfordeling og koordination af indsatser ved de unges overgang til voksenlivet.

Indsatser

Critical Time Intervention (CTI)

CTI er en specialiseret støttemetode til borgere i hjemløshed og borgere i risiko for hjemløshed, som har behov for støtte i en kritisk overgangsperiode. Indsatsen varer ni måneder og er inddelt i tre faser.

Intensive Case Management (ICM)

Intensive Case Management (ICM) er en specialiseret støttemetode målrettet borgere, som har behov for intensiv social og praktisk støtte i hverdagen i en længerevarende periode. På hjemløshedsområdet benyttes ICM-metoden som en del af Housing First-tilgangen, hvor borgeren tilbydes en permanent boligløsning sammen med en specialiseret støtteindsats.

Assertive Community Treatment (ACT)

ACT er en fleksibel og tværfaglig specialiseret støttemetode, der støtter de mest udsatte borgere i hjemløshed, som i meget begrænset omfang eller slet ikke kan benytte det eksisterende hjælpesystem.

Indsatsartikler

Litteraturliste til temaet Ensomhed

Litteraturliste til temaet Ensomhed februar 2022

Børn og unge som pårørende

Målgruppe

Børn og unge med en forælder, som har et handicap, er en sammensat gruppe på tværs af køn, alder og typen af funktionsnedsættelse, som deres forælder/forældre har.

Målgruppe

Børn og unge med en forælder, som har et handicap, er en sammensat gruppe på tværs af køn, alder og typen af funktionsnedsættelse, som deres forælder/forældre har.

Indsatser rettet mod børn og unge som pårørende

Der findes flere indsatser til børn og unge, der er pårørende til forældre med handicap. Få inspiration til indsatser i artiklen her.

Barnets perspektiv på at have en forælder med et handicap

En forælders handicap kan fylde meget for et barn. At have en forælder med handicap kan udvikle barnets evne til empati og fornemmelse af ansvar, men det kan også give følelsesmæssige belastninger og oplevelser af skam og isolation.

Sociale og psykologiske konsekvenser

Børn og unge, som er pårørende, kan være i risiko for at få både sociale og psykologiske udfordringer. God støtte fra forældre og deltagelse i almindelige hverdagsaktiviteter hjælper barnet til en positiv udvikling.

Sociale og psykologiske konsekvenser

Børn og unge, som er pårørende, kan være i risiko for at få både sociale og psykologiske udfordringer. God støtte fra forældre og deltagelse i almindelige hverdagsaktiviteter hjælper barnet til en positiv udvikling.

Litteratur

Få hele litteraturlisten til temaet Børn og unge som pårørende.

Litteratur

Få hele litteraturlisten til temaet Børn og unge som pårørende.

Jobudvikling for personer med handicap

Personer med handicap står oftere uden beskæftigelse end den øvrige del af befolkningen.

Jobudvikling for personer med handicap

Personer med handicap står oftere uden beskæftigelse end den øvrige del af befolkningen.

Faktorer i beskæftigelsessystemet med betydning for beskæftigelse

Samarbejdet med virksomheder samt brugen af koordinerede og jobrettede indsatser har betydning for, om mennesker med handicap kommer i beskæftigelse.

Faktorer i beskæftigelsessystemet med betydning for beskæftigelse

Samarbejdet med virksomheder samt brugen af koordinerede og jobrettede indsatser har betydning for, om mennesker med handicap kommer i beskæftigelse.

Faktorer hos virksomhederne med betydning for beskæftigelse

Virksomhedernes holdninger, incitamenter og sociale ansvar har betydning for, om de ansætter mennesker med handicap.

Faktorer hos virksomhederne med betydning for beskæftigelse

Virksomhedernes holdninger, incitamenter og sociale ansvar har betydning for, om de ansætter mennesker med handicap.

retraumatisering

Retraumatisering betyder, at fortidens traumatiserede følelser bliver aktiveret i en nutidig situation.

arousal-niveau

Arousal-niveauet beskriver graden af vågenhed hos barnet. Ved høj arousal har barnet svært ved at finde ro og kan være følsom over for sanseindtryk. Ved lav arousal er barnet roligt, måske endda sløvt.

Barnets perspektiv på at have en forælder med et handicap

En forælders handicap kan fylde meget for et barn. At have en forælder med handicap kan udvikle barnets evne til empati og fornemmelse af ansvar, men det kan også give følelsesmæssige belastninger og oplevelser af skam og isolation.

Implementering og økonomi i sammenhængende indsatser

At skabe sammenhængende indsatser kræver nye måder at organisere sig på, og en ny organisationsform stiller krav til implementeringsprocessen.

Implementering og økonomi i sammenhængende indsatser

At skabe sammenhængende indsatser kræver nye måder at organisere sig på, og en ny organisationsform stiller krav til implementeringsprocessen.

Sammenhængende indsatser i eksisterende regi

Kommuner kan med nye arbejdsgange og samarbejdsformer opnå bedre sammenhæng mellem samtidige borgerrettede indsatser uden at ændre på den eksisterende struktur og organisering.

Intensive Interaction

Intensive Interaction udvikler sociale og kommunikative kompetencer gennem meningsfuldt samspil og aktiviteter mellem barn og fagperson eller barn og forælder.

Civilsamfundsorganisationer med tilbud til voksne med senfølger

Der findes en række civilsamfundsorganisationer, der har tilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Tilbuddene omfatter bl.a. socialfaglig rådgivning og psykoterapeutisk behandling.

Civilsamfundsorganisationer med tilbud til voksne med senfølger

Der findes en række civilsamfundsorganisationer, der har tilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Tilbuddene omfatter bl.a. socialfaglig rådgivning og psykoterapeutisk behandling.

Litteraturliste til temaet Børn og unge med verbal dyspraksi

Litteraturliste

Litteraturliste til temaet Udsatte børn og unges læring

Litteraturliste

Forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb på børn og unge med handicap

Børn og unge med handicap er en særlig sårbar risikogruppe, når man arbejder med forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb.

Forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb på børn og unge med handicap

Børn og unge med handicap er en særlig sårbar risikogruppe, når man arbejder med forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb.

Forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb på børn og unge med handicap

Børn og unge med handicap er en særlig sårbar risikogruppe, når man arbejder med forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb.

Forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb på børn og unge med handicap

Børn og unge med handicap er en særlig sårbar risikogruppe, når man arbejder med forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb.

Socialstyrelsens egne beregninger vedr. børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser

Kortlægning af lovende praksisser på området for overgreb mod børn og unge

VIVE har i 2017 kortlagt og indkredset lovende praksis på området for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i alderen 0-17 år. Kortlægningen viser en alsidighed i anvendt praksis i forhold til formål, fokus og målgruppe og peger på i alt 14 lovende praksisser.

Kortlægning af lovende praksisser på området for overgreb mod børn og unge

VIVE har i 2017 kortlagt og indkredset lovende praksis på området for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i alderen 0-17 år. Kortlægningen viser en alsidighed i anvendt praksis i forhold til formål, fokus og målgruppe og peger på i alt 14 lovende praksisser.

Plejefamilier

Socialstyrelsens egne beregninger vedrørende børn og unge anbragt i familiepleje

Litteraturliste til temaet Plejefamilier

Forældres erfaringer med den børnefaglige undersøgelse

Forskning viser, at forældres aktive og kontinuerlige medvirken og inddragelse i den børnefaglige undersøgelse bidrager til at fremme transparens i forløbet, hvilket har en positiv betydning for forældres oplevelse af den børnefaglige undersøgelse.

Litteratur

Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Litteraturliste til temaet Mennesker med komplekse kommunikationsbehov

Litteraturliste til temaet Mennesker med komplekse kommunikationsbehov

Omfang

Cirka 15 pct. af danske børn er statistisk set i en udsat position. Det er ikke entydigt, hvilke børn der er i risiko for at være i en udsat position eller er i en udsat position. Systematisk opmærksomhed på alle børn er dermed væsentligt i arbejdet med opsporing af børn med behov for støtte.

sædvanlig indsats

Begrebet svarer i denne sammenhæng til den engelske betegnelse ’Treatment as Usual’ (TAU). Begrebet anvendes til at beskrive den indsats kontrolgruppen i randomiserede kontrollerede forsøg bliver udsat for. Sædvanlig indsats kaldes også sædvanlig behandling eller treatment-as-usual.

Aktører – ansvar og roller

Samarbejde på tværs af sektorer er en forudsætning for at kunne tilbyde tilstrækkelig støtte til både børn og forældre.

Litteratur

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk national og international litteratursøgning, der er vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturlisten indeholder udelukkende litteratur, der er anvendt i artiklerne.

Partnerskaber

Partnerskaber er en samarbejds- og organiseringsform, der indebærer en forpligtelse til at skabe dialog og fælles løsninger på tværs af den offentlige sektor og civilsamfundet.

Indsatser

MI: Motiverende Interview til børn og unge med udadreagerende adfærd

Motiverende interview (MI) er en person-centreret og guidende tilgang, der har til formål at øge paratheden til forandring over for en bestemt uhensigtsmæssig adfærd.

Livsstilscafe

Deltagelse i Livsstilscafe har vist sig at have positiv betydning for borgernes selvvurderede helbred og for et øget netværk. Gruppeforløbet henvender sig til sårbare mennesker med psykiske vanskeligheder og kroniske somatiske sygdomme.

Forside

Målgruppe

Søskende til børn og unge med funktionsnedsættelser er en heterogen gruppe. Heterogeniteten angår alder på børnene (søskende) såvel som typen af den funktionsnedsættelse, som deres bror eller søster har. Alligevel har målgruppen en række vilkår tilfælles, hvoraf søskenderelationen er den altoverskyggende. En relation, som har betydning for udvikling af sociale evner, selvfølelse og identitet.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD, er præget af en høj grad af arvelighed. Udviklingen af forstyrrelserne sker dog i et kontinuerligt samspil mellem bestemte risiko- og beskyttelsesfaktorer gennem barnets opvækst, der kan være biologisk, psykologisk eller socialt betingede.

Bannere

mappen holder billedbannere til forside, sektioner mm.

Images

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Der er større risiko for at blive udsat for overgreb, hvis man er barn i en familie med færre socioøkonomiske ressourcer, viser ny undersøgelse. Der peges desuden på sammenhæng mellem overgreb og hyppigt skolefravær. Dog forekommer overgreb til stadighed i alle typer familier.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Udadreagerende adfærd.

Indsatser

Læs om indsatser inden for temaet Styring og sagsbehandling. I temaet findes artikler om indsatser, der kan kvalitetssikre sagsbehandling og styring i kommunerne. Læs bl.a. om ICS, Signs of Safety og systematik i sagsbehandlingen.

Omfang

Tal fra Danmark Statistik viser, at antallet af underretninger er stigende, og at underretningerne vedrører et stigende antal børn og unge. Ifølge Kommunernes Landsforening var 2,9 pct. af alle danske børn og unge under 23 år pr. 31.12.2018 berørt af en forebyggende foranstaltning eller anbringelse.

Omfang

Estimeringer peger på, at ca. 50.- 55.000 unge i alderen 15-24 år har problemer med rusmidler.

Definition

Læring er i temaet bredt defineret som de processer, der leder til, at børn og unge udvikler kognitive, sociale, motoriske, adfærdsmæssige, og følelsesmæssige færdigheder eller kompetencer. Temaets primære fokus er indsatser, der supplerer og understøtter læring i dagtilbud og skole og som inddrager barnets private og professionelle netværk.

Indsatser

Indsatser

Læs om indsatser målrettet børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser og ADHD. I temaet findes artikler om indsatserne Kærlighed i Kaos, NFPP CPS og De Utrolige År målrettet børn og unge med ADHD.

WHO-5

WHO-5 er et generisk mål for trivsel. Det består af 5 spørgsmål om, hvordan testpersonen har følt sig tilpas i de seneste to uger. WHO-5 måler graden af positive oplevelser og kan anvendes som et mål for personers generelle trivsel og velfindende.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

For langt de fleste unge vil et problem med rusmidler være blot ét af flere sociale problemer. Det kan derfor være svært at vurdere, om rusmidler er årsag eller virkning i forhold til andre problemer hos den unge.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Når der på stofmisbrugsområdet tales om risiko- og beskyttelsesfaktorer, er udgangspunktet ofte unge og deres forbrug af rusmidler, og hvorfor nogle unge udvikler rusmiddelproblematikker. Der er tale om et komplekst samspil mellem faktorer i den unges livssituation.

Interventionsstudie

Et studie, der er foretaget med en interventions- eller deltagergruppe. Begrebet intervention anvendes om den eller de grupper, der i et randomiseret kontrolleret forsøg, bliver udsat for den eller de interventioner man ønsker at måle effekten af. 

Aktører, ansvar og roller

Det er kommunens ansvar at tilbyde behandling for stofmisbrug. Det er centralt, at stofmisbrugsbehandlingen tilrettelægges ud fra et helhedssyn på borgerens tilværelse og situation.

Definition

Epilepsi er en betegnelse for forekomsten af gentagne stereotypt optrædende anfald, som skyldes forstyrret elektrisk aktivitet i en større eller mindre del af hjernen. Epilepsi kan komme meget forskelligt til udtryk fra person til person.

Om Vidensportalen

Vidensportalen på det sociale område formidler viden om udsatte børn og unge, udsatte voksne og personer med handicap.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste for temaet Stofmisbrug.

MST-CAN: Multisystemisk Terapi for Child Abuse and Neglect

MST-CAN er en intensiv hjemmebaseret intervention, der har til formål at støtte familier, hvor er barn eller en ung har været udsat for omsorgssvigt af deres forældre.

Målgruppen

Børn med verbal dyspraksi har svære udtalevanskeligheder, hvilket gør det vanskeligt for barnets omgivelser at forstå, hvad det siger. Det kræver en langvarig målrettet indsats af fagpersoner og forældre for at hjælpe barnet til et godt ekspressivt sprog.

Livskvalitet

Børn med epilepsi har oftere dårligere livskvalitet og mindre tro på sig selv og egne evner end raske børn. Tidlig opsporing og indsats er væsentlige elementer i at forbedre børnenes trivsel.

Definition

Forebyggelse og tidlig indsats handler om, at der sættes ind så tidligt som muligt over for børn og unge, som mistrives. Forebyggende og tidlige indsatser har forebyggelse som det primære mål, men kan variere i forhold til, om der er tale om primær, sekundær eller tertiær forebyggelse.

Signifikans

Begrebet refererer i denne sammenhæng til et resultats statistiske påviselighed, og således også til at resultatet sandsynligvis ikke er opstået tilfældigt. 

Litteraturliste til temaet Handicap og beskæftigelse

Litteraturliste til temaet Handicap og beskæftigelse

Målgruppe

Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser er en bred målgruppe med mange forskellige karakteristika, hvor kun en del opfylder kriterierne for diagnosen ADHD. Målgruppen bliver af omgivelserne ofte oplevet som impulsive, urolige og uopmærksomme.

Omfang

Forebyggelse og tidlige indsatser dækker over alt fra en samtale med et barn omkring håndteringen af forældrenes skilsmisse til en målrettet indsats for at forebygge en anbringelse uden for hjemmet.

Målgruppe

Cerebral parese er en medfødt eller tidligt opstået hjerneskade. Børn og unge med cerebral parese er kendetegnet ved at have et meget varieret fysisk, kognitivt og kommunikativt funktionsniveau.

Litteraturliste til temaet Børn med epilepsi

Litteraturliste til temaet Børn med epilepsi

Definition

Seksuelt overgreb kan defineres som et overgreb, hvor en person udsættes for en seksuel krænkelse. Det er et seksuelt overgreb, når et barn eller ung inddrages i en seksuel aktivitet, som barnet/den unge ikke kan forstå rækkevidden af og ikke udviklingsmæssigt er parat til og derfor heller ikke kan give tilladelse til. Det er en aktivitet, der overskrider samfundets retslige og sociale normer.

Bidiagnose

Bidiagnoser angiver øvrige sygdomme og tilstande, som har været medvirkende årsag til sygehuskontakten, eller som fund på sygehuskontakten eller som komplicerende for sygehuskontakten.

Dialogbaseret dokumentationsredskab

Et redskab, der er designet til dialog om borgerens udvikling og til vurdering af progressionen i forhold til de opstillede mål.

Indsatser

Litteraturliste til temaet Recovery

Litteraturliste til temaet Recovery

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Styring og sagsbehandling.

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) bruges til at foretage dokumentation af resultater, som kan anvendes i en dialog om indsatserne på det sociale voksenområde mellem borger, udfører og myndighed.

Komorbiditet

Personer med udviklingshæmning har en øget risiko for komorbiditet, det vil sige at de lider af somatiske sygdomme eller psykiske lidelser sammen med udviklingshæmningen. Samtidig er der en øget risiko for, at omverdenen ikke opdager deres sygdomme og mistrivsel.

Definition

Epilepsi er en betegnelse for forekomsten af gentagne stereotypt optrædende anfald, som skyldes forstyrret elektrisk aktivitet i en større eller mindre del af hjernen. Epilepsi kan komme meget forskelligt til udtryk fra person til person.

Definition

Der er i tidens løb blevet foreslået flere definitioner på verbal dyspraksi. Siden 2007 har den amerikanske logopædorganisations definition været alment accepteret.

Virksomme mekanismer

Virksomme mekanismer bag peerstøtte er bl.a. en ligeværdig relation, håb og motivation samt brobygning til det øvrige hjælpesystem.

Indsatser

Litteratur

Principafgørelser

Barthel-100 Indeks

Barthel-100 Indeks er udviklet til at vurdere og monitorere borgeres grad af selvstændighed og behov for hjælp til ADL (Almindelig Daglig Livsførelse).

Indsatser

Multisystemisk Terapi Substance Abuse (MST-SA)

Multisystemisk Terapi Substance Abuse (MST-SA) er en metode, der er udviklet i USA, og er en videreudvikling af den evidensbaserede behandlingsindsats Multisystemisk Terapi (MST). MST-SA adskiller sig fra MST ved, at mindst 80 pct. af de unge, som er indskrevet, skal have et behandlingskrævende forbrug af rusmidler

Metaanalyse

En samlet analyse af individuelle studier, der fokuserer på det samme emne. Formålet med en meta-analyse er at identificere et mønster i resultaterne i de individuelle studier, og lave en samlet konklusion/beregning på baggrund heraf. Metaanalyse kaldes også metastudie. 

Intervention

betegner et bredt spektrum af foranstaltninger, blandt andet forebyggende arbejde, kriminalitetsbekæmpelse, krisehjælp og sociale hjælpeprogrammer.

Tilbage til skole efter en hjernerystelse

Skoledagen er en stor del af børns hverdag, og derfor fordrer det en særlig opmærksomhed i forhold til at få lagt den rette strategi for at kunne vende tilbage til skolen efter en hjernerystelse.

WHO-5

WHO-5 er et generisk mål for trivsel. Det består af 5 spørgsmål om, hvordan testpersonen har følt sig tilpas i de seneste to uger. WHO-5 måler graden af positive oplevelser og kan anvendes som et mål for personers generelle trivsel og velfindende.

Målgruppe

Temaet henvender sig til alle aktører i kommunerne, der har ansvar for at sikre effektiv styring og høj kvalitet i sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge. Børn, unge og familier, der modtager sociale foranstaltninger efter serviceloven, udgør temaets sekundære målgruppe.

Litteratur

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk national og international litteratursøgning, der er vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturlisten indeholder udelukkende litteratur, der er anvendt i artiklerne. Læs mere om, hvordan vi udvælger viden, og hvordan vi udarbejder et tema.

YLS/CMI

Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI) er et valideret redskab, der kan hjælpe fagpersoner til at vurdere risikofaktorer hos kriminalitetstruede unge og tilrettelægge en passende indsats over for den enkelte unge.

Vold i nære relationer

New Forest Parenting Programme (NFPP)

The New Forest Parenting Programme er et forældretræningsprogram specifikt udviklet til forældre til børn med ADHD. Programmet viser gode resultater i forhold til at reducere symptomer, der optræder hos børn med ADHD.

Litteraturliste til temaet Rusmiddelproblematikker

Samlet litteraturliste for Rusmiddelproblematikker

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Omsorgssvigt.

Litteraturliste til Børn og unge med følger efter hjernerystelse

Litteraturliste til temaet Børn og unge med følger efter hjernerystelse

Hvad er en forløbsbeskrivelse?

Socialstyrelsen udarbejder forløbsbeskrivelser, når der er et tilstrækkelig sikkert vidensgrundlag om indsatser til målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur.

Åben Dialog

Åben Dialog er en tværsektoriel tilgang, der fokuserer på inddragelse af borgerens private og professionelle netværk i forbindelse med psykiske vanskeligheder.

HCS - Projekt Hash og Centralstimulerende Stoffer

Modellen Hash og Centralstimulerende Stoffer (HCS) er et gruppebehandlingstilbud baseret på blandt andet løsningsfokuseret terapi (LØFT), som er målrettet borgere med et problemfyldt forbrug af stoffer og en lav til moderat psykosocial belastning.

Målgruppe

Vold kan defineres på forskellige måder. Blandt forskere og andre fagfolk er der forskellige opfattelser af, hvordan vold defineres og registreres. Socialstyrelsen arbejder med en forståelse af vold, der ligger i forlængelse af børnekonventionen, hvor barnets integritet og ret til sund udvikling er central.

Aktører - ansvar og roller

Det er oftest på kommunens eller forældrenes initiativ, at der rejses en sag om, hvorvidt et barn skal anbringes i familiepleje. Når et barn anbringes, er der mange forskellige aktører involveret heriblandt kommunale myndighedssagsbehandlere, barnets forældre, kommunale familieplejekonsulenter, plejefamilien m.fl.

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment (FIT) er et dialog- og evalueringsværktøj, der sætter fokus på borgerens oplevelse af, hvordan en indsats virker. Redskabet tilvejebringer dermed løbende feedback fra borgeren til medarbejderen.

Definition

Kriminalitet er adfærd, der bryder med gældende lovgivning, og hvor der er mulighed for at idømme en straf. Dette tema har fokus på ungdomskriminalitet, derfor er det primære omdrejningspunkt unge i alderen 15-24 år med afvigende eller kriminel adfærd.

Hvad er den nationale koordinationsstruktur?

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere inden for det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det skal ske gennem vidensindsamling, faglig dialog og ved at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Faktorer som omsorgssvigt, mistrivsel, seksuelle overgreb og mobning kan øge risikoen for, at et barn eller en ung udvikler selvskadende adfærd, og at allerede eksisterende adfærd forværres. Faktorer som gode familierelationer, oplevelse af tryg tilknytning, tilhørsforhold til familie eller skole, og god mental sundhed kan derimod have en beskyttende effekt sammen med evnen til at kunne tilgive sig selv og have medfølelse for sig selv.

Målgruppe og omfang

Forskningen peger på, at mellem 4 og 20 pct. af personer med udviklingshæmning har en udfordrende adfærd. Der er sammenhæng mellem en øget grad af udviklingshæmning og hyppigere og alvorligere grad af udfordrende adfærd.

Prævalens

Prævalens angiver antallet af personer med en given sygdom i en afgrænset befolkning, som undersøges på et bestemt tidspunkt. 

Litteraturliste til temaet Inddragelse

Litteraturliste til temaet Inddragelse

Definition

Begrebet ’borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug’ beskriver målgruppens problemstillinger mere præcist end ’dobbeltdiagnosticerede’.

kapitel 1

Indsatser

Validerede screeningsværktøjer til måling af børn og unges trivsel: SDQ og SEAM

Artiklen præsenterer to validerede screeningsværktøjer til måling af børn og unges trivsel. Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) og Social-Emotional Assessment/Evaluation Measure (SEAM) er to validerede instrumenter, der er nemme at anvende både for forældre og praktikere – de er letlæselige og kan udfyldes på omkring ti minutter.

Forløbsbeskrivelse: REHABILITERING AF VOKSNE MED KOMPLEKS ERHVERVET HJERNESKADE – på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde

forsideillutstration

Hvad er den nationale koordinationsstruktur?

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere inden for det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det skal ske gennem vidensindsamling, faglig dialog og ved at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området.

Hvad er den nationale koordinationsstruktur?

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere inden for det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det skal ske gennem vidensindsamling, faglig dialog og ved at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området.

Principafgørelser

Læs principafgørelser fra Ankestyrelsen, som er relevante for temaet Seksuelle overgreb.

Treatment-as-usual

Begrebet svarer i denne sammenhæng til den engelske betegnelse ’Treatment as Usual’ (TAU). Begrebet anvendes til at beskrive den indsats kontrolgruppen i randomiserede kontrollerede forsøg bliver udsat for.  Treatment-as-usual kaldes også sædvanlig behandling/indsats. 

Borgerens netværk og tværsektorielt samarbejde

Et godt samarbejde mellem botilbuddet og borgernes netværk samt på tværs af sektorer kan bidrage til at forebygge og håndtere udfordrende adfærd. Der er udarbejdet anbefalinger til brug for samarbejde med netværk samt til samarbejde og koordinering på tværs af sektorer.

Achenbach System of Empirically Based Assessment

ASEBA (også kendt under betegnelsen CBCL) er et forskningsbaseret system, der bruges til at vurdere, hvordan børn og unge har det i sammenligning med andre på samme alder inden for en række adfærdsmæssige, emotionelle og sociale styrke- og problemområder.

Ud af Voldens Skygge (UVS)

Ud af Voldens Skygge er et rådgivnings- og behandlingstilbud til voldsudsatte og deres børn, som enten er eller har været i et voldeligt forhold.

Målgruppe

Der har samlet set været et fald i antallet af indskrevne i stofmisbrugsbehandling siden 2015, samtidig med at gruppen af unge i behandling er steget. Den sociale stofmisbrugsbehandling udgør størstedelen af den samlede behandlingsindsats.

Hvad er den nationale koordinationsstruktur?

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere inden for det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det skal ske gennem vidensindsamling, faglig dialog og ved at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området.

ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser

Målgruppe

Målgruppen for temaet er kommunale aktører, der har ansvaret for at sikre at indsatsen til børn og unge med behov for særlig støtte understøtter barnets bedste og styrker inddragelsen af barnet, familien og netværket.

Litteraturliste til temaet Opmærksomhedsforstyrrelser

Litteraturliste til temaet Opmærksomhedsforstyrrelser

Indsatser

afholdelse af sessioner for borgeren

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Når et barn først er anbragt i en plejefamilie, kan flere forskellige risiko- og beskyttelsesfaktorer have indflydelse på, om der sker et sammenbrud i anbringelsen. Risikofaktorer omfatter bl.a. sagsbehandlerskift samt manglende samtykke i anbringelsen.

Omfang

Epilepsi er en hyppig neurologisk diagnose. I Danmark estimeres det, at 30.000-50.000 mennesker har epilepsi. Epilepsi kan være medfødt eller opstå senere i livet og er hyppigst hos børn og hos ældre.

Litteratur

Definition

Prostitution kan defineres som en handling, hvor mindst to handlende personer på markedsmæssige betingelser hhv. køber og sælger en prostitutionsydelse mod betaling. I Danmark skelnes mellem forskellige prostitutionsformer, der afspejler, på hvilken arena prostitutionen foregår.

temaer

Billeder brugt i temaer

Udredning for verbal dyspraksi

Der er ikke udarbejdet bestemte metoder til udredning af verbal dyspraksi, der har kunnet opnås bred enighed om. Men der findes forskellige metoder og værktøjer til hjælp for udredning.

Indsatser

udarbejdelse af strategi for dokumentation

Definition

Der er ikke enighed om, hvordan man definerer udviklingshæmning. Betegnelsen bruges blandt andet om personer med utilstrækkelig udvikling af mental kapacitet, som har udfordringer med kommunikation og socialt samspil.

Handicap og beskæftigelse

handicap og beskæftigelse

CAPE/PAC

Children’s Assessment of Participation and Enjoyment (CAPE) og Preferences for Activities of Children (PAC) er to redskaber, som er designet til at vurdere deltagelse i hverdags- og fritidsaktiviteter for børn og unge.

At tale med børn om overgreb

I arbejdet med at opspore børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb er det vigtigt, at de voksne professionelle, som arbejder med børnene, har den fornødne viden og konkrete redskaber, når de skal invitere og motivere børn og unge til samtale.

Litteraturlister

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Der er både individuelle og kontekstuelle faktorer, der kan øge et barns risiko for at udvikle adfærdsproblemer.

The Letterbox Club/Klub Penalhus - en skoleunderstøttende indsats

The Letterbox Club er en indsats målrettet anbragte børn, der har til formål at understøtte barnets faglige kundskaber ved at opmuntre barnet til at læse og lave matematik derhjemme. Evalueringer af indsatsen peger på en positiv udvikling af anbragte børns færdigheder i læsning og matematik. The Letterbox Club afprøves i Danmark under navnet Klub Penalhus.

Modtagelse af flygtninge i kommunerne

Familier, der er tilknyttet kommunens myndighedsafdeling på børne- og ungeområdet, kan være tilknyttet andre forvaltninger i kommunen, hvilket kan stille særlige krav til koordinering på tværs. Det gælder eksempelvis, hvis familien for nylig er kommet til Danmark som flygtninge eller familiesammenførte.

De Utrolige År - forældreprogrammet Basic førskole

Der er dokumenteret positiv effekt af forældreprogrammet De Utrolige År for forældre til 3-8-årige. Programmet medfører en reduktion af børnenes adfærdsvanskeligheder.

Definition

Seksuelt overgreb kan defineres som et overgreb, hvor en person udsættes for en seksuel krænkelse. Det er et seksuelt overgreb, når et barn eller ung inddrages i en seksuel aktivitet, som barnet/den unge ikke kan forstå rækkevidden af og ikke udviklingsmæssigt er parat til og derfor heller ikke kan give tilladelse til. Det er en aktivitet, der overskrider samfundets retslige og sociale normer.

Indsatser

Litteratur

Vineland-II

Vineland-II (Vineland Adaptive Behavior Scales-II) bruges til at vurdere børn og voksnes adaptive adfærd. Adaptiv adfærd henviser til præstationer i forbindelse med daglige aktiviteter, der er nødvendige for at klare sig på et personligt og socialt plan. Redskabet er forskningsbaseret.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Risiko- og beskyttelsesfaktorer er med til at fremme eller hæmme borgerens recovery-proces. Misbrug, social isolation og sygdom er eksempler på fremtrædende risikofaktorer.

Sociale konsekvenser af verbal dyspraksi

Verbal dyspraksi kan få forskellige sociale konsekvenser for både barn og forældre. Hjælp og støtte fra familie og netværk og professionel hjælp kan afhjælpe nogle af de sociale konsekvenser.

International viden om lovende indsatser overfor børn med verbal dyspraksi

Australske forskere gennemgik i 2014 forskningen på området for verbal dyspraksi og fandt frem til tre indsatser, som de vurderer, der er tilstrækkelig evidens for, og som bør afprøves mere grundigt.

Indsatser

Aktører - ansvar og roller

Det er oftest på kommunens eller forældrenes initiativ, at der rejses en sag om, hvorvidt et barn skal anbringes i familiepleje. Når et barn anbringes, er der mange forskellige aktører involveret, heriblandt kommunale myndighedssagsbehandlere, barnets forældre, kommunale familieplejekonsulenter, plejefamilien m.fl.

Indsatser

Goal Attainment Scaling

Goal Attainment Scaling (GAS) er et redskab, der dels kan bruges til at sætte og skalere individuelle mål for borgerens udvikling inden for udvalgte indsatsområder, og dels til at dokumentere forandringer over tid, dvs. om borgeren når sine mål.

Litteratur

Litteratur

Stigma og dobbeltliv

Prostitution kan være stigmatiserende for den enkelte, og det kan medvirke til, at prostitution hemmeligholdes. Borgere i prostitution risikerer at leve et dobbeltliv og at blive socialt isolerede. Social isolation kan gøre det vanskeligt at forlade prostitution.

Småbørn

Ikke mange forskningsstudier beskæftiger sig med hjernerystelser hos småbørn, og det til trods for at særligt de yngste børns hjerner er under udvikling og derfor særligt sårbare. Småbørn, som pådrager sig en hjernerystelse, ser ud til at have større adfærdsmæssige vanskeligheder end deres jævnaldrende.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Særlige familieforhold som misbrug, overgreb, psykisk sygdom m.m. kan være med til at øge risikoen for, at børn og unge oplever mistrivsel og udvikler problemer, der kan skade deres udvikling. Tidlige indsatser kan påvirke udsatte børn og unges udvikling i en positiv retning ved bl.a. at styrke familiens ressourcer.

Horsens Kommunes resultat- og effektmåling

Horsens Kommunes resultat- og effektmålingssystem er et praksisudviklet redskab, der består af to hoveddele: udredning af borgerens funktions- og mestringsevne og arbejde med mål, hvor borgerens egne ønsker og bestillers plan eller bestilling kombineres.

Resultatdokumentation

Definition

Styring og sagsbehandling er i temaet defineret og afgrænset som sammenhængen mellem kommunens overordnede politik på børne- og ungeområdet, prioriteringen og styringen af ressourcerne, sikring af kvaliteten i tilbuddene til børnene og de unge (det driftsorienterede tilsyn), og den konkrete sagsbehandling på området – herunder den børnefaglige undersøgelse, handleplanen og tilsynet med barnet (det personrettede tilsyn).

Sådan udarbejder vi et tema

Det er et grundlæggende præmis for et tema og den viden, der formidles i et tema, at det skal være anvendeligt og relevant for portalens målgruppe, først og fremmest ledere, udviklingskonsulenter og sagsbehandlere. Alt det arbejde, der foregår i relation til opbygningen af et tema, foregår med målgruppen for øje.

Indsatser

Børn med autisme og skolevægring

Børn med autisme har generelt højere fravær fra skolen end børn uden autisme. Især børn med autisme, der også har angst, har et højt fravær. Skolevægring er en reaktion eller et symptom på, at barnet gerne vil gå i skole, men ikke magter det eller ikke kan se pointen i at komme i skole. Der findes ingen enkle løsninger på skolevægring, da problemstillingerne ofte er komplekse og sammensatte. Skole og forældre bør være opmærksomme på de tidlige tegn på, at barnet med autisme ikke trives.

Definition

De tidligste og mest almindeligt forekommende former for angst hos børn er abnorm separationsangst og specifik fobi. Hos unge forekommer socialangst og generaliseret angst oftere.

Indsatser

Læs om indsatser inden for temaet Forebyggelse og tidlig indsats. I temaet finder du artikler om forebyggende og tidlige indsatser over for familier med børn og unge, som udviser tegn på mistrivsel, eller som er i risiko for at udvikle problemer, der kan skade barnets eller den unges udvikling. Læs bl.a. om indsatserne VIDA og familieterapi.

Fokus på søskende i småbørnsalderen

Søskende i småbørnsalderen har ligesom ældre søskende behov for at tale om den anderledes søskendesituation, som de befinder sig i. Det er imidlertid begrænset, hvad der findes af publiceret viden om små søskende, som har en søster eller bror med funktionsnedsættelse og/eller en kronisk lidelse. I et svensk projekt arbejdes der med en nær kobling mellem små søskendegrupper og forældregrupper.

Voksne

Validerede screeningsværktøjer til måling af børn og unges trivsel: SDQ og SEAM

Artiklen præsenterer to validerede screeningsværktøjer til måling af børn og unges trivsel. Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) og Social-Emotional Assessment/Evaluation Measure (SEAM) er to validerede instrumenter, der er nemme at anvende både for forældre og praktikere – de er letlæselige og kan udfyldes på omkring ti minutter.

Litteraturliste til temaet Styring og sagsbehandling

Litteraturliste til temaet Styring og sagsbehandling

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Det er svært at pege på, hvorfor nogle unge udvikler rusmiddelproblematikker. Det er et komplekst samspil mellem faktorer i den unges livssituation.

Indsatser

Definition

Vold i nære relationer er et samfundsmæssigt problem og en overtrædelse af menneskerettighederne. Volden kan være fysisk eller psykisk, og den kan være en enkeltstående hændelse eller del af en systematisk kontrol- og undertrykkelsesdynamik.

Målgruppe

Der findes flere forskellige former for angst, og angst kan komme til udtryk på forskellige måder. Nogle børn og unge med angst kan være udadreagerende, mens andre børn med angst kan være stille og indadvendte.

Litteraturliste ICS

Recovery og rehabilitering

Recovery og rehabilitering er centrale begreber, som begge repræsenterer en samarbejdende og dialogbaseret tilgang til borgeren. Denne tilgang er afgørende for, at borgerens trivsel kan øges og for at udfordrende adfærd kan forebygges. Helt overordnet kan recovery beskrives som borgerens egen proces med at komme sig helt eller delvist. Rehabilitering kan forstås som de fagprofessionelles faglige begreb og som ramme for den helhedsorienterede indsats, herunder forebyggelse af udfordrende adfærd.

Tegn og reaktioner på traumatisering hos børn, der udsættes for vold

Når børn udsættes for vold i deres hjem – det kan både være aktivt og passivt – er det omkostningsfuldt for både barn, familie og samfund. Den nyeste forskning peger på, at søvnmangel, PTSD, højsensitivitet og tilknytningsvanskeligheder er blandt de mest forekommende reaktioner, man som voksen tæt på barnet bør reagere på.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Børn, der oplever vold.

Temaintroduktion

Redskaber

Voksne med udviklingshaemning

Voksne med udviklingshaemning

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet om handicap og beskæftigelse.

Reliabilitet

Reliabilitet betegner undersøgelsens pålidelighed. Reliabilitet sikres ved at måle undersøgelserne ens hver gang. Høj reliabilitet sikrer ikke automatisk høj validitet. Man skal således ikke kun måle rigtigt, man skal også måle det rigtige. 

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Risiko- og beskyttelsesfaktorer er med til at fremme eller hæmme borgerens recovery-proces. Misbrug, social isolation og sygdom er eksempler på fremtrædende risikofaktorer.

Omfang

Der er forskellige vurderinger af omfanget af mennesker med stofmisbrug i Danmark. Hovedparten af målgruppen har en række andre problemer ud over misbruget. Det kan dreje sig om fx psykiske og fysiske helbredsproblemer, boligproblemer, manglende uddannelse/beskæftigelse, sårbare sociale og familiære relationer mv.

Omfang

Efterværn tildeles efter § 76 i Lov om Social Service. Per 31. december 2018 er der tildelt i alt 5341 efterværnstilbud til unge mellem 18 og 22 år.

Definition

Autismespektrumforstyrrelse er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved en forsinket udvikling af sociale og kommunikative færdigheder samt gentagende og stereotyp adfærd, som forekommer i forskellige grader og former.

Vidensforståelsen bag Vidensportalen

Vidensportalen skal formidle aktuelt bedste viden og gøre denne viden brugbar for bl.a. kommunerne.

Hvad er en forløbsbeskrivelse?

Socialstyrelsen udarbejder forløbsbeskrivelser på baggrund af aktuel bedste viden om indsatser til målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur.

Interventionsgruppe

Begrebet anvendes om den eller de grupper, der i et randomiseret kontrolleret forsøg, bliver udsat for den eller de interventioner man ønsker at måle effekten af. Interventionsgruppe kaldes også for deltagergruppe.

Stepping Stones Triple P (SSTP)

Stepping Stones Triple P (SSTP) er et forældreprogram til forældre med børn med funktionsnedsættelse. I SSTP lærer forældrene strategier for, hvordan de støtter barnet og fremmer god adfærd og udvikling.

MOVE - struktureret, forstærkende rusmiddelbehandling til unge

MOVE er en effektiv evidensbaseret metode til samtalebehandling af unge mellem 15 og 25 år i ambulant individuel rusmiddelbehandling.

Fokus på søskende i småbørnsalderen

Søskende i småbørnsalderen har ligesom ældre søskende behov for at tale om den anderledes søskendesituation, som de befinder sig i. Det er imidlertid begrænset, hvad der findes af publiceret viden om små søskende, som har en søster eller bror med funktionsnedsættelse og/eller en kronisk lidelse. I et svensk projekt arbejdes der med en nær kobling mellem små søskendegrupper og forældregrupper.

Det inddragende netværksmøde

Det inddragende netværksmøde er en metode, som kan medvirke til en god dialog og et konstruktivt samarbejde. Ligeledes kan metoden bidrage til at imødekomme lovkravet om, at det i børnesager altid skal overvejes, hvordan der kan ske en systematisk inddragelse af netværket.

Definition

Selvskadende adfærd er adfærd, hvor en person intentionelt påfører sig selv fysisk eller psykisk skade.

planlægning af dataindsamling

Voksne med udviklingshæmning

Litteraturliste

Litteratur

Målgruppe

I Danmark har næsten 760.000 voksne med et selvrapporteret handicap eller længerevarende helbredsproblem. Generelt har personer med handicap et lavere uddannelsesniveau end den øvrige befolkning.

Link til peerstøtte

Om kataloget med dokumentationsredskaber

Socialstyrelsens katalog med dokumentationsredskaber rummer korte beskrivelser af forskellige redskaber til dokumentation af sociale indsatser. Hensigten med kataloget er at understøtte sociale tilbud i valget af dokumentationsredskab ud fra anvendelsesformål og egenskaber.

Litteraturliste til temaet Samarbejde mellem civilsamfund og kommuner

Litteraturliste til temaet Samarbejde mellem civilsamfund og kommuner

Definition

Der er i tidens løb blevet foreslået flere definitioner på verbal dyspraksi. Siden 2007 har den amerikanske logopædorganisations definition været alment accepteret.

Mentorordninger til unge i risiko for kriminalitet

En mentor betegner en person, der kan vejlede, motivere, være omsorgsfuld og styrke en anden person. Mentorindsatser udføres på mange forskellige måder, i forskellige kontekster og over for flere typer af målgrupper. Forskningen viser, at mentorindsatser kan have en positiv effekt på unge med uroskabende adfærd og unge, der begår vold eller anden kriminalitet.

Sammen om min vej

Sammen om min vej (SOMV) er en brugercentreret og tværsektoriel indsats for de mest sårbare borgere med komplekse forløb på tværs af social- og sundhedssektoren.

Aktører - ansvar og roller

Kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivninger (PPR) er indgang til hjælp til et barn, der (muligvis) har verbal dyspraksi.

Økonomi

Tidlig forebyggende social indsats kan i mange tilfælde betale sig rent økonomisk. Analyser har vist, at investeringer i tidlig indsats for udsatte børn giver et betydeligt økonomisk afkast til samfundet, og at det er størst, når man sætter ind i børnenes tidlige leveår.

Betydning af venner og netværk i forhold til tilbagefald til misbrug

Unge med misbrugende venner har langt større risiko for at vende tilbage til misbrug efter afsluttet behandling. Kun få unge skifter dog kammerater ud i løbet af behandlingsforløbet, viser amerikanske studier.

Mental sundhed

Mental sundhed er mere end blot fraværet af psykisk sygdom. Forskning viser, at mental sundhed fremmes gennem deltagelse i aktiviteter, sociale fællesskaber og meningsfuldhed for den enkelte. Omgivelserne kan understøtte mental sundhed, men en forbedring af den mentale sundhed kræver også aktiv deltagelse. I Danmark er der flere partnerskabsinitiativer målrettet mental sundhed, hvor indsatser udføres i samarbejde med foreninger, organisationer og kommuner – herunder Act-Belong-Commit (ABC), der er en universel mental sundhedsstrategi.

Omfang

Efterværn tildeles efter § 76 i Lov om Social Service. Per 31. december 2018 er der tildelt i alt 5341 efterværnstilbud til unge mellem 18 og 22 år.

Evalueringer

Evalueringer og andre faglige udgivelser finder du på socialstyrelsen.dk

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning foretaget til temaet Børn og unge med følger efter hjernerystelse.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet om Udsatte børn og unges læring.

Horsens Kommunes resultat- og effektmåling

Horsens Kommunes resultat- og effektmålingssystem er et praksisudviklet redskab, der består af to hoveddele: udredning af borgerens funktions- og mestringsevne og arbejde med mål, hvor borgerens egne ønsker og bestillers plan eller bestilling kombineres.

Handicap og beskæftigelse

Omfang

Det anslås, at 2-4 pct. af alle børn i Danmark har en adfærdsforstyrrelse i form af et gentagent og vedvarende mønster af dyssocial, aggressiv eller udfordrende adfærd, som frembyder klare brud på sociale forventninger og normer i forhold til alderen. Udadreagerende adfærd forekommer hyppigere i byen og i økonomisk dårligere stillede familier, og bliver ofte mere synlig og alvorlig med alderen.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet Psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug.

Hvad er den nationale koordinationsstruktur?

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere inden for det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det skal ske gennem vidensindsamling, faglig dialog og ved at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området.

omkostningsvurderinger

Virksomme mekanismer

Virksomme mekanismer bag peerstøtte er bl.a. en ligeværdig relation, håb og motivation samt brobygning til det øvrige hjælpesystem.

Litteraturliste til temaet Ungdomskriminalitet

Litteraturliste til temaet Ungdomskriminalitet

Målgruppe

I Danmark har næsten 760.000 voksne med et selvrapporteret handicap eller længerevarende helbredsproblem. Generelt har personer med handicap et lavere uddannelsesniveau end den øvrige befolkning.

Definition

Cerebral parese er en tilstand, som skyldes en medfødt eller tidligt opstået hjerneskade. Cerebral parese er den hyppigste årsag til motorisk funktionsnedsættelse hos børn.

Nyheder fra Vidensportalen

Tilmeld dig Vidensportalens nyhedsbrev, og bliv løbende opdateret, når der publiceres nye artikler og temaer på portalen.

Børn og unge med verbal dyspraksi

Organisering og implementering

Succesfuld organisering og implementering af peerstøtte forudsætter grundig forberedelse i organisationen. Det drejer sig især om planlægning, vidensopbygning og dialog samt rekruttering, opkvalificering og ikke mindst faglig supervision af peerstøtte-givere.

Hvad er en forløbsbeskrivelse?

Socialstyrelsen udarbejder forløbsbeskrivelser på baggrund af aktuel bedste viden om indsatser til målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur.

Epilepsi

billeder til temaet epilepsi

Indsatser

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Børn og unge med funktionsnedsættelse har større risiko for udvikling af adfærd, der vil blive opfattet som problematisk af andre børn eller voksne i deres omgivelser. Ligeledes er der en større risiko for, at de udvikler en adfærd, som gør det sværere for dem at leve op til de krav og forventninger, der hører til deres aldersgruppe.

Omfanget af mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Der findes ikke præcise tal på, hvor mange mennesker i Danmark, der har psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. Dette skyldes bl.a. underdiagnosticering og mangelfuld registrering

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Barnets udvikling og trivsel er påvirket af mange samtidige og forskelligartede risiko- og beskyttelsesfaktorer af individuel, familiær og samfundsmæssig karakter.

Omfang

Forebyggelse og tidlige indsatser dækker over alt fra en samtale med et barn omkring håndteringen af forældrenes skilsmisse til en målrettet indsats for at forebygge en anbringelse uden for hjemmet. Derfor er det ikke muligt at få præcise tal for omfanget af børn og unge, som er i målgruppen for indsatserne. Dertil kommer, at grænserne for, hvornår en indsats kan karakteriseres som forebyggende, er flydende. Tidlige indsatser kan både have primær, sekundær og tertiær forebyggelse som sigte.

Aktører - ansvar og roller

De fagprofessionelle, der møder alle børn og unge har en central opgave i forhold til tidligt at identificere børn og unge, der udsættes for omsorgssvigt. Det gælder fx praktiserende læger, sundhedsplejersker, tandlæger, pædagoger m.fl. Alle har skærpet underretningspligt, hvis de får kendskab til eller grund til at antage, at et barn har behov for særlig støtte (Servicelovens § 153).

Stepped care

En model for organisering og tilpasning af behandlingstilbud til bl.a. børn og unge med angst

Indsatser

Det tværprofessionelle samarbejde

Det tværprofessionelle samarbejde er medvirkende til at optimere indsatsen for børn og unge med behov for særlig støtte. Det er derudover vigtigt, at de fagprofessionelle sikrer inddragelse af barnets og den unges perspektiv.

Målgruppen

Børn med verbal dyspraksi har svære udtalevanskeligheder, hvilket gør det vanskeligt for barnets omgivelser at forstå, hvad det siger. Det kræver en langvarig målrettet indsats af fagpersoner og forældre for at hjælpe barnet til et godt ekspressivt sprog.

Bander

Indsatser

Illustration

Kriminalitet i ungdomsgrupper

Unge begår ofte kriminalitet sammen med andre unge. Der skelnes mellem tre forskellige former for ungdomsgrupper, som er forskellige i forhold til alvoren af den kriminalitet, de unge i grupperne begår. Ungdomsgrupperne er dynamiske og foranderlige i forhold til, hvilke unge der indgår i dem, ligesom de unge kan være en del af flere grupper på samme tid.

Definition

Vold i nære relationer er et samfundsmæssigt problem og en overtrædelse af menneskerettighederne. Volden kan være fysisk eller psykisk, og den kan være en enkeltstående hændelse eller del af en systematisk kontrol- og undertrykkelsesdynamik.

Vilkår og betingelser

Sagsbehandlingsprocessen i sager om overgreb

Sagsbehandlingsprocessen i sager om overgreb adskiller sig fra andre sagsbehandlingsprocesser ved, at der er specifikke lovkrav og ofte flere aktører fra forskellige sektorer involveret.

Integrerede indsatser

Borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov har ofte behov for en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af sektorer og lovgivninger.

Efterværn

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Inddragelse.

Samskabelse

Samskabelse er en proces, hvor borgere, civilsamfundet, offentlige aktører og/eller private aktører indgår i ligeværdige samarbejder om at udvikle innovative og langsigtede sociale løsninger på en kollektiv opgave eller et samfundsmæssigt problem.

Et godt og sundt liv i socialpsykiatrien

Mennesker med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov har ofte flere livsstilssygdomme, men samtidig er de mere motiverede til forandring end den øvrige befolkning.

Metakognitiv terapi til børn med angst

Metakognitiv terapi er en behandlingsform, der anvendes til børn med angst. Formålet er at lære barnet at håndtere sin angst ved at identificere og udfordre sine tanker om tanker. Forskning viser positive resultater for behandlingen.

Omsorgssvigt

Litteratur

resultatdokumentation

Indsatser

Læs om indsatser inden for temaet Vold i hjemmet. I temaet findes artikler om indsatser, der er målrettet børn og unge, der er udsat for vold i deres hjem. Læs bl.a. om børn på krisecenter, indsatserne Ud af voldens skygge og MST-CAN.

Diagnosticering af verbal dyspraksi

Det er muligt, men vanskeligt at stille diagnosen verbal dyspraksi. Det kræver oftest en tværfaglig, specialiseret udredning. Forskere i feltet har fokus på både adfærdsmæssige og genetiske faktorer med henblik på at kunne differentialdiagnosticere verbal dyspraksi fra andre tilgrænsende tale-sproglidelser.

PEDI

PEDI er udviklet til at måle børns selvstændighed i daglige aktiviteter med henblik på at undersøge barnets udvikling og progression. Redskabet kan anvendes til progressionsmåling på gruppeniveau til forskning og evaluering.

Børn og unge med følger efter hjernerystelse

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Forhold som begrænsede familieressourcer, begrænset adgang til uddannelsesressourcer, lave forventninger til barnets skolepræstationer og mangelfuld skolegang kan udgøre en særlig risiko for udsatte børn og unges læring. Samtidig kan kvalitetsdagtilbud, en god overgang fra dagtilbud til skole, et godt skoleliv og omgivelsernes positive forventning til barnets skolepræstationer have positiv betydning for udsatte børn og unges læring og udvikling.

Børn & unge

Oversigt over Vidensportalens temaer om udsatte børn og unge.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Der er både individuelle og kontekstuelle faktorer, der kan øge et barns risiko for at udvikle adfærdsproblemer.

Recovery hos borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Der er mange parallelle elementer, der fører til recovery for såvel mennesker med psykiske vanskeligheder som for mennesker med misbrug. Det er vigtigt, at den professionelle praksis er recovery-understøttende fx ved at medarbejderne inspirerer til håb og fremtidsoptimisme.

CAPE/PAC

kapitel 2

Skabelon til forandringsteori

PMTO: Parent Management Training, Oregon

PMTO er en programpakke med indsatser, der hjælper familier med et negativt, konfliktfyldt samspil til at opnå et positivt samarbejde og reducere barnets eller den unges ADHD-, opmærksomheds- og adfærdsproblematik.

Definition

Udadreagerende adfærd kan defineres som adfærd, der opleves aggressiv eller voldsom af omgivelserne, og som bryder med gældende regler, normer og forventninger, der hersker i barnets opvækstmiljø og samfundet.

At tale med børn om overgreb

I arbejdet med at opspore børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb er det vigtigt, at de voksne professionelle, som arbejder med børnene, har den fornødne viden og konkrete redskaber, når de skal invitere og motivere børn og unge til samtale.

Aktører – roller og ansvar

Beskæftigelsesindsatsen for mennesker med handicap er forankret i de kommunale jobcentre. Jobcentrene er derfor en væsentlig aktør og samarbejdspart for socialområdet.

Omfang

Det er umuligt præcist at angive, hvor mange børn og unge der udsættes for omsorgsvigt. Det er der flere årsager til, men en af årsagerne er, at tilfælde af omsorgssvigt ikke registreres i en særskilt og samlet kategori, når der indberettes til myndighederne.

Unge og voksne hjemløse

Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Der er større risiko for at blive udsat for overgreb, hvis man er barn i en familie med færre socioøkonomiske ressourcer, viser ny undersøgelse. Der peges desuden på sammenhæng mellem overgreb og hyppigt skolefravær. Dog forekommer overgreb til stadighed i alle typer familier.

Nyhedsbrev

Karruselelement til nyhedsbrev

Litteraturliste til temaet Unge med selvskadende adfærd

Litteraturliste til temaet Unge med selvskadende adfærd

Mennesker som er ramt af hjemløshed

Hvad er den nationale koordinationsstruktur?

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere inden for det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det skal ske gennem vidensindsamling, faglig dialog og ved at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området.

Indsatser

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Udfordrende adfærd hos borgere med udviklingshæmning kan opstå på baggrund af særlige risikofaktorer, der kan forekomme hos borgeren selv eller i samspil med omgivelserne. De samme faktorer kan også forebygge en udfordrende adfærd.

Velfærdsteknologi og børn med autisme

Velfærdsteknologi kan gøre livet med autisme nemmere og samtidig øge livskvaliteten for både barnet med autisme, familien og omgivelserne.

Betamodellen illustration

betamodellen illustration

Omfang

I Danmark er der ca. 4000 børn i alderen 0 til 17 år, som er diagnosticeret med cerebral parese.

Parental Stress Scale

Parental Stress Scale er et redskab, der bruges til at identificere stress blandt forældre til børn i aldersgruppen 0-18 år gennem brug af spørgeskema.

Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Effekter

Peerstøtte er dokumenteret med gode resultater og viser på baggrund af forskellige typer af studier flere positive effekter. Der er begrænset viden om, hvilke mulige uhensigtsmæssige effekter peerstøtte kan medføre.

Socioøkonomiske konsekvenser

Epilepsi er en kompleks sygdom, som kan have vidtrækkende konsekvenser for barnet med epilepsi og familien. Dansk registerforskning viser betydelige socioøkonomiske konsekvenser ved en epilepsidiagnose i barndommen for både barnet og forældrene.

Omfang

Det er ikke muligt at opgøre det reelle antal af børn og unge i Danmark, der er udsat for seksuelle overgreb, da mange overgreb slet ikke kommer til myndighedernes kendskab. Den bedste kilde til at anslå omfanget af overgreb er repræsentative undersøgelser, hvor børn og unge retrospektivt rapporterer, om de har været udsat for overgreb i deres opvækst. Blandt et repræsentativt udsnit af unge i 8. klasse rapporterede 12 pct. om blottelser, 12 pct. om berøringer på en seksuel måde og 6 pct. om samleje.

Autisme og komorbiditet

Børn med autisme har en øget risiko for komorbiditet. Det vil sige, at de har andre vanskeligheder i tillæg til deres autisme, som fx ADHD, angst eller udviklingshæmning. Et barn med komorbiditet vil typisk opleve større udfordringer i dagligdagen, fordi vanskelighederne forstærker hinanden.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Forskning viser, at unge i efterværn typisk er udfordret på flere områder af deres liv, men at tillidsfulde og støttende relationer samt positive forventninger til de unges evner kan have positiv indflydelse på de unges overgang til en selvstændig voksentilværelse.

Målgruppe

Der har samlet set været et fald i antallet af indskrevne i stofmisbrugsbehandling siden 2015, samtidig med at gruppen af unge i behandling er steget. Den sociale stofmisbrugsbehandling udgør størstedelen af den samlede behandlingsindsats.

Illustration læring

Indsatser

Netværksplejefamilier

En netværksplejefamilie er en plejefamilie, hvor barnet allerede inden anbringelsen hos plejefamilien har en relation til den. Studier viser blandede effekter af netværkspleje i forhold til andre typer familiepleje.

udarbejdelse af borgerrejse

Evidens

Begrebet referer i denne sammenhæng til forskningsbaseret viden

Fysiske og kognitive følgevirkninger af hjernerystelse

Børn og unge kan reagere forskelligt på hjernerystelse og dermed opleve forskellige følgevirkninger efter skaden. Ud over forskelle i følgevirkninger kan der også være forskel på, hvor lang tid det vil tage for barnet og den unge at komme sig efter skaden.

Vidensdeklaration

Omfang

Angst er blandt de mest almindelige psykiske vanskeligheder hos børn og unge. Det anslås, at hyppigheden blandt børn i alderen 6-12 år er på 12,3 % og 11 % for unge i alderen 13-18 år (Costello, 2011).

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet om epilepsi.

Peerstøtte

Åben Dialog

Åben Dialog er en tværsektoriel tilgang, der fokuserer på inddragelse af borgerens selvvalgte private og fagprofessionelle netværk i forbindelse med psykiske vanskeligheder.

Målgruppe