Søgeresultater

Din søgning gav 1151 resultater

Definition

Seksuelt overgreb kan defineres som et overgreb, hvor en person udsættes for en seksuel krænkelse. Det er et seksuelt overgreb, når et barn eller ung inddrages i en seksuel aktivitet, som barnet/den unge ikke kan forstå rækkevidden af og ikke udviklingsmæssigt er parat til og derfor heller ikke kan give tilladelse til. Det er en aktivitet, der overskrider samfundets retslige og sociale normer.

Indsatser

Litteratur

Vineland-II

Vineland-II (Vineland Adaptive Behavior Scales-II) bruges til at vurdere børn og voksnes adaptive adfærd. Adaptiv adfærd henviser til præstationer i forbindelse med daglige aktiviteter, der er nødvendige for at klare sig på et personligt og socialt plan. Redskabet er forskningsbaseret.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Risiko- og beskyttelsesfaktorer er med til at fremme eller hæmme borgerens recovery-proces. Misbrug, social isolation og sygdom er eksempler på fremtrædende risikofaktorer.

Sociale konsekvenser af verbal dyspraksi

Verbal dyspraksi kan få forskellige sociale konsekvenser for både barn og forældre. Hjælp og støtte fra familie og netværk og professionel hjælp kan afhjælpe nogle af de sociale konsekvenser.

International viden om lovende indsatser overfor børn med verbal dyspraksi

Australske forskere gennemgik i 2014 forskningen på området for verbal dyspraksi og fandt frem til tre indsatser, som de vurderer, der er tilstrækkelig evidens for, og som bør afprøves mere grundigt.

Indsatser

Aktører - ansvar og roller

Det er oftest på kommunens eller forældrenes initiativ, at der rejses en sag om, hvorvidt et barn skal anbringes i familiepleje. Når et barn anbringes, er der mange forskellige aktører involveret, heriblandt kommunale myndighedssagsbehandlere, barnets forældre, kommunale familieplejekonsulenter, plejefamilien m.fl.

Indsatser

Goal Attainment Scaling

Goal Attainment Scaling (GAS) er et redskab, der dels kan bruges til at sætte og skalere individuelle mål for borgerens udvikling inden for udvalgte indsatsområder, og dels til at dokumentere forandringer over tid, dvs. om borgeren når sine mål.

Litteratur

Litteratur

Stigma og dobbeltliv

Prostitution kan være stigmatiserende for den enkelte, og det kan medvirke til, at prostitution hemmeligholdes. Borgere i prostitution risikerer at leve et dobbeltliv og at blive socialt isolerede. Social isolation kan gøre det vanskeligt at forlade prostitution.

Småbørn

Ikke mange forskningsstudier beskæftiger sig med hjernerystelser hos småbørn, og det til trods for at særligt de yngste børns hjerner er under udvikling og derfor særligt sårbare. Småbørn, som pådrager sig en hjernerystelse, ser ud til at have større adfærdsmæssige vanskeligheder end deres jævnaldrende.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Særlige familieforhold som misbrug, overgreb, psykisk sygdom m.m. kan være med til at øge risikoen for, at børn og unge oplever mistrivsel og udvikler problemer, der kan skade deres udvikling. Tidlige indsatser kan påvirke udsatte børn og unges udvikling i en positiv retning ved bl.a. at styrke familiens ressourcer.

Horsens Kommunes resultat- og effektmåling

Horsens Kommunes resultat- og effektmålingssystem er et praksisudviklet redskab, der består af to hoveddele: udredning af borgerens funktions- og mestringsevne og arbejde med mål, hvor borgerens egne ønsker og bestillers plan eller bestilling kombineres.

Resultatdokumentation

Definition

Styring og sagsbehandling er i temaet defineret og afgrænset som sammenhængen mellem kommunens overordnede politik på børne- og ungeområdet, prioriteringen og styringen af ressourcerne, sikring af kvaliteten i tilbuddene til børnene og de unge (det driftsorienterede tilsyn), og den konkrete sagsbehandling på området – herunder den børnefaglige undersøgelse, handleplanen og tilsynet med barnet (det personrettede tilsyn).

Sådan udarbejder vi et tema

Det er et grundlæggende præmis for et tema og den viden, der formidles i et tema, at det skal være anvendeligt og relevant for portalens målgruppe, først og fremmest ledere, udviklingskonsulenter og sagsbehandlere. Alt det arbejde, der foregår i relation til opbygningen af et tema, foregår med målgruppen for øje.

Indsatser

Børn med autisme og skolevægring

Børn med autisme har generelt højere fravær fra skolen end børn uden autisme. Især børn med autisme, der også har angst, har et højt fravær. Skolevægring er en reaktion eller et symptom på, at barnet gerne vil gå i skole, men ikke magter det eller ikke kan se pointen i at komme i skole. Der findes ingen enkle løsninger på skolevægring, da problemstillingerne ofte er komplekse og sammensatte. Skole og forældre bør være opmærksomme på de tidlige tegn på, at barnet med autisme ikke trives.

Definition

De tidligste og mest almindeligt forekommende former for angst hos børn er abnorm separationsangst og specifik fobi. Hos unge forekommer socialangst og generaliseret angst oftere.

Indsatser

Læs om indsatser inden for temaet Forebyggelse og tidlig indsats. I temaet finder du artikler om forebyggende og tidlige indsatser over for familier med børn og unge, som udviser tegn på mistrivsel, eller som er i risiko for at udvikle problemer, der kan skade barnets eller den unges udvikling. Læs bl.a. om indsatserne VIDA og familieterapi.

Fokus på søskende i småbørnsalderen

Søskende i småbørnsalderen har ligesom ældre søskende behov for at tale om den anderledes søskendesituation, som de befinder sig i. Det er imidlertid begrænset, hvad der findes af publiceret viden om små søskende, som har en søster eller bror med funktionsnedsættelse og/eller en kronisk lidelse. I et svensk projekt arbejdes der med en nær kobling mellem små søskendegrupper og forældregrupper.

Voksne

Validerede screeningsværktøjer til måling af børn og unges trivsel: SDQ og SEAM

Artiklen præsenterer to validerede screeningsværktøjer til måling af børn og unges trivsel. Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) og Social-Emotional Assessment/Evaluation Measure (SEAM) er to validerede instrumenter, der er nemme at anvende både for forældre og praktikere – de er letlæselige og kan udfyldes på omkring ti minutter.

Litteraturliste til temaet Styring og sagsbehandling

Litteraturliste til temaet Styring og sagsbehandling

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Det er svært at pege på, hvorfor nogle unge udvikler rusmiddelproblematikker. Det er et komplekst samspil mellem faktorer i den unges livssituation.

Indsatser

Viser 271-300 af 1151. Per side 10 20 30 Vis alle
« » 1 / ... / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / ... / 39